Aler­ji ve grip kar­ma­şa­sı

Kent Kon­se­yi Sağ­lık Ça­lış­ma Grubu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ozan Uzkut, grip sal­gı­nı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, bahar mev­si­min­den do­la­yı da aler­ji ve gri­bin ka­rış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.


Bahar ayı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te en sık gö­rü­len ra­hat­sız­lık­lar­dan biri olan bahar aler­ji­si de ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Grip sal­gı­nı­nın hala devam et­ti­ği­ni ifade eden An­tal­ya Kent Kon­se­yi Sağ­lık Ça­lış­ma Grubu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ozan Uzkut, aler­ji ve gri­bin bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Grip ol­du­ğu­nu zan­ne­den has­ta­la­rın dok­to­ra git­me­den grip ilaç­la­rı kul­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Uzkut, “Şu anda grip sal­gı­nı da var ve bazı za­man­lar­da boğaz en­fek­si­yo­nu da gö­rü­lü­yor. Çünkü yavaş yavaş okul­lar­da don­dur­ma sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu sefer ço­cuk­lar­da boğaz en­fek­si­yo­nu oluş­ma­ya baş­lı­yor. Boğaz en­fek­si­yo­nu yaz kış olu­şur. Bizim bo­ğa­zı­mız­da­ki bak­te­ri­ler zaten var­dır. Kışın soğuk ha­va­dan ken­di­mi­zi ko­ru­ya­ma­dı­ğı­mız için daha yay­gın olur, ama bu yazın olmaz an­la­mı­na gel­mi­yor. Bunun ayı­rı­mı­nı doğru yap­mak ge­re­ki­yor. Onun için in­san­la­rın dok­to­ra gidip al­ler­ji mi, yoksa grip mi ol­du­ğu­nu öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor” dedi.
‘BU­RUN­DAN NEFES AL­MA­LI’
Aler­ji­si olan in­san­la­rın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken ko­nu­lar­dan da bah­se­den Dr. Uzkut, po­le­nin yoğun ya­şan­dı­ğın bir mev­sim ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Aler­ji­si olan ki­şi­le­rin gün­düz sa­at­le­rin­de çok fazla so­ka­ğa çık­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Uzkut, “Çı­kı­yor­lar­sa tozlu yer­ler­den ge­çer­ken mut­la­ka bir bezle bo­ğaz­la­rı­na toz kaç­ma­sı­nı en­gel­le­me­le­ri ge­re­ki­yor. Maske de ta­ka­bi­lir­ler. Bir de mut­la­ka bu­run­dan nefes almak ge­re­ki­yor. Burun tı­kan­dı­ğı için ağ­zın­dan nefes al­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­ler, astım has­ta­lı­ğı­na da ya­ka­la­na­bi­lir. O yüz­den bu­run­dan nefes al­ma­lı ve bur­nun tı­kan­ma­ma­sı­nın sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı ge­re­ki­yor” diye ko­nuş­tu.
‘BURUN PARTİKÜL­LERİ SÜZER’
Bir­çok astım has­ta­lı­ğı­nın önce aler­jik ri­nit­le yani burun tı­ka­nık­lı­ğı ile baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeken Dr. Uzkut, bu­ra­da te­da­vi­nin bir an önce ya­pı­lıp ak­ci­ğer­le­re bu par­ti­kül­le­rin geç­me­si­nin en­gel­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Uzkut, “En büyük sı­kın­tı da orada olu­yor. Ki­şi­le­rin bu­run­la­rı tı­ka­lı olun­ca ağız­la­rın­dan nefes al­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la po­len­ler hiç­bir ko­ru­ma ol­ma­dan direk ak­ci­ğer­le­re gi­di­yor. Bur­nu­muz al­dı­ğı­mız tüm ha­va­yı yani par­ti­kül­le­ri süzer, ha­va­yı nem­len­di­rir ve temiz bir şe­kil­de ak­ci­ğer­le­ri­mi­ze git­me­si­ni sağ­lar. Onun için bizim nefes alma or­ga­nı­mız ağ­zı­mız değil, bur­nu­muz­dur” dedi.
‘PO­ŞETLİ GI­DA­LAR YEN­ME­MELİ’
Uzkut, astım has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si­nin daha uğ­raş­tı­rı­cı ve zor ol­du­ğun­dan bah­se­de­rek, bu­ra­da doğru teş­his ve doğru te­da­vi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Aler­ji­si olan ki­şi­le­rin po­şet­li gı­da­la­rı ye­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Dr. Uzkut, bu po­şet­li gı­da­la­ra süt­le­rin ve yo­ğurt­la­rın da dahil ol­du­ğu­nu kay­det­ti.. Ceren KA­YA-ÖZEL HABER 

Aler­ji ve grip kar­ma­şa­sı Haberine Yorum Yapınız