Tu­rizm­ci­ler ikiye bö­lün­dü

Dün­ya­ca ünlü on­li­ne re­zer­vas­yon si­te­si bo­oking?in, TÜR­SAB?ın mah­ke­me­ye yap­tı­ğı iti­raz so­nu­cu fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı tu­rizm­ci­le­ri ikiye böldü. Tu­rizm­ci­ler, TUR­SAB'ınbo­oking.?com'a dava aç­ma­sı­nın '3-5 acen­te­ye


Tür­ki­ye Se­ya­hat Acen­ta­la­rı Bir­li­ği'nin (TÜR­SAB) baş­vu­ru­su üze­ri­ne bo­oking.?com'un Tür­ki­ye'deki otel­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı bazı tu­rizm­ci­ler ta­ra­fın­da sert bir tepki ile kar­şı­lan­dı. Tu­rizm­ci­ler, TUR­SAB'ınbo­oking.?com'a dava aç­ma­sı­nın '3-5 acen­te­ye gelir sağ­la­ma­yı' amaç­la­dı­ğı­nı öne sürdü. Bod­rum Pro­fes­yo­nel Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (BOYD) Baş­ka­nı Ser­dar Kar­cı­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye Se­ya­hat Acen­ta­la­rı Bir­li­ği (TÜR­SAB) ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cun­da ’bo­oking.?com’un Tür­ki­ye’deki fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı­nı ha­ra­ki­ri ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­ni söy­le­ye­rek "Dünya tu­rizm ta­ri­hin­de bu kadar kendi aya­ğı­na sıkan bir ülke ola­maz" dedi.Kar­cı­lı­oğ­lu, "Sis­te­min Tür­ki­ye bağ­lan­tı­sı­nın dur­du­rul­ma­sı ile, site üze­rin­de Bod­rum’u ara­yan bir kişi Bod­rum ye­ri­ne Yu­na­nis­tan’ın ada­la­rı­nı gö­rü­yor. Bod­rum’a gel­mek is­te­yen ta­til­ci, belki ta­ti­li­ni er­te­li­yor ya da is­te­me­di­ği bir yeri seç­mek zo­run­da ka­la­cak" diye ko­nuş­tu.


KÜÇÜK OTEL­LER RA­HAT­SIZ 


Tür­ki­ye Küçük Otel­ler Der­ne­ği (TÜR­KO­DER) Baş­ka­nı Meh­met Çelik, şu anda bir be­lir­siz­lik ol­du­ğu­nu ve ge­liş­me­le­ri takip et­tik­le­ri­ni söy­le­di Dev­le­tin hak­la­rı­nı sa­vun­ma­sı­nın doğal ol­du­ğu­nu ve bunu saygı ile kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çelik, "Ancak tam da sezon baş­lar­ken en büyük satış ka­na­lı­nın ka­pa­tıl­ma­sı küçük otel­le­re ağır bir dar­be­dir. Dev­le­tin yap­tı­rı­mı­na karşı de­ği­liz fakat mağ­dur ol­ma­mak is­ti­yo­ruz" dedi.
Küçük Otel­ler Der­ne­ği eski baş­ka­nı Sir­ke­ci Group Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Faruk Bo­ya­cı da gü­nü­müz­de in­ter­net­ten satış ger­çe­ği­ni yad­sı­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bo­oking.?com'un dev bir yapı ol­du­ğu­nu ve çok yay­gın ol­du­ğu­nu an­la­tan Bo­ya­cı, "So­nuç­ta bu tip ka­nal­lar bir şe­kil­de devam edecek. 'Ol­ma­sın da iş sa­de­ce acen­te­ler üze­rin­den yü­rü­sün' demek gü­nü­mü­ze ay­kı­rı. Bazı mo­da­sı geç­miş sis­tem­ler ya­sak­lar­la ya­şa­tı­la­maz" dedi.Acen­te­le­rin de kendi açı­sın­dan haklı ta­raf­la­rı­nın ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bo­ya­cı, "Haklı ge­rek­çe­le­ri ola­bi­lir ama bu iş böyle olmaz. Ne­hir­le­ri geri akı­ta­maz­sı­nız. Tu­rizm in­ter­net­le bir­lik­te yü­rü­yor" diye ko­nuş­tu.

“3. DÜNYA ÜLKESİ YAPAR” 

Ser­vo­tel Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer İsvan, Bo­oking.?com’un fa­ali­yet­le­ri­ne kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­me­si­ni de­ğer­len­dir­di. ''Yeni nes­lin artık en küçük otel­de dahi in­ter­net ara­dı­ğı bir dö­nem­de bu karar makro açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da bizi 3'üncü dünya ül­ke­si ya­pı­yor” diyen İsvan, ''Bu karar sa­de­ce büyük otel mar­ka­la­rı­na yar­dım­cı oldu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


“VERGİ VERMİYOR” 

Bütün bu gelişmeler üstüne TURSAB kendini savundu.Yetkililer bu kararın turizm olumsuz yönde etkilemiyecegini, ortada bir hukuksuzluk olduğunu ve alınan bu karar ile bu hukuksuzluğun giderildiğini söylediler. TURSAB yetkilileri bu rezervasyon şirketinin   Türkiye’den elde ettiği gelir üzerinden vergi vermediğini söylüyerek bu durumunm bir haksız kazanç olduğunu savundu.Tür­ki­ye Se­ya­hat Acen­te­le­ri Bir­li­ği (TÜR­SAB) Genel Sek­re­te­ri Çetin Gür­cün, Bo­oking.?com'a iliş­kin mah­ke­me ka­ra­rıy­la il­gi­li, "Karar tü­ke­ti­ci­le­ri et­ki­le­mez, Tür­ki­ye'de yüz­ler­ce se­ya­hat acen­te­si var, bun­lar üze­rin­den tatil satın ala­bi­le­cek­ler." dedi. 


TRİVAGO YOLDA 
TÜR­SAB Genel Sek­re­te­ri Çetin Gür­cün, bo­oking.?com ka­ra­rı­nın bir emsal ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu ve aynı ka­ra­rın ben­zer on­li­ne re­zer­vas­yon si­te­le­ri için de uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin, mah­ke­me ka­ra­rı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de Alman tri­va­go.?com, Ame­ri­ka­lı tri­pad­vi­sor.?com gibi diğer tüm on­li­ne re­zer­vas­yon si­te­le­ri­ne de gön­de­re­cek­le­ri­ni, uy­ma­yan­lar hak­kın­da yasal yol­la­ra baş­vu­ra­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı.
Se­lat­tin Yet­kin-Özel haber 

Tu­rizm­ci­ler ikiye bö­lün­dü Haberine Yorum Yapınız