ÖĞRENCİLERDEN DENİZ DİBİ TE­MİZ­Lİ­Ğİ

Kemer'de deniz dibi te­miz­li­ği et­kin­li­ği ya­pıl­dı. Dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe, Fet­tah Ta­min­ce Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si'nden 180, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu'ndan 15 kişi ka­tıl­dı.


Et­kin­lik ön­ce­si, TUR­ME­PA Ak­de­niz So­rum­lu­su Tuğba Gök­soy, ka­tı­lım­cı­la­ra "Kü­re­sel iklim de­ği­şik­lik­le­ri" ko­nu­lu bir sunum ger­çek­leş­tir­di. Su­num­dan sonra Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu'ndan gelen 15 kişi, ote­lin sa­hi­lin­de deniz dibi te­miz­li­ği için dalış yaptı.Deniz dibi te­miz­li­ği son­ra­sı de­niz­den bir kaç parça demir par­ça­sı ve plas­tik şişe çıktı. Ya­pı­lan eği­tin­ler son­ra­sı açık­la­ma yapan Tur­me­pa Ak­de­niz So­rum­lu­su Tuğba Gök­soy; “Tur­me­pa Ak­de­niz So­rum­lu­su Tuğba Gök­soy; “2016-2017 ve 2018 yıl­la­rı­nı der­nek ola­rak eği­tim yılı seç­tik ve Kepez Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğüy­le bir pro­to­kol im­za­la­dık. Bütün Kepez İlçe­miz­de­ki okul­la­rı­mız­da der­ne­ği­miz eği­tim­le­ri­ni ve­ri­yo­ruz. Bu aşa­ma­da Derya Bey­ler ile yo­lu­muz ke­siş­ti. RixosSun­ga­te ile iş­bir­li­ği içe­ri­si­ne gir­dik ve eği­tim­le­ri­mi­ze spon­sor ola­cak­lar. Hep bir­lik­te Keper il­çe­sin­de de­ni­ze daha uzak de­za­van­taj­lı ço­cuk­la­rı­mı­zı de­niz­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız ve çevre bi­lin­ci ver­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız.Eği­tim­le­ri­miz il­ko­kul, or­ta­okul, Lise ve Üni­ver­si­te şek­lin­de ayrı ayrı. İlko­kul, Or­ta­okul kıs­mın­da daha çok çevre bi­lin­ci, geri dö­nü­şüm, geri dö­nü­şü­mün fay­da­la­rı, de­niz­de­ki tür­ler ve ok­si­jen kay­na­ğı­mız olan plank­ton­lar, fi­top­lank­ton­lar üze­ri­ne ku­ru­lu.?Lise ve Üni­ver­si­te dü­ze­yi­ne gel­di­ği­miz zaman artık sera gaz­la­rı­na ve kü­re­sel ısın­ma­ya daha hakim ço­cuk­lar do­lay­sıy­la, kü­re­sel ısın­ma, kü­re­sel iklim de­ği­şik­lik­le­ri ko­nu­la­rı­nı daha sık­lık­la ve yo­ğun­luk­la iş­li­yo­ruz.”RixosSun­ga­te Otel Genel Mü­dü­rü Derya Bil­lur; Tur­me­pa ile bir­lik­te kı­yı­la­rın ve de­niz­le­rin te­miz­li­ği ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rı bir­lik­te yü­rüt­mek için pro­to­kol im­za­la­dık ve bu yıl ya­pı­la­cak olan eği­tim­ler­de ken­di­le­ri­ne spon­sor olduk. Bunun il­ki­ni de bugün ote­li­miz­de ger­çek­leş­tir­dik. Fet­tah Ta­min­ce Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu ile bir­lik­te hem se­mi­ne­ri­mi­ze ka­tıl­dık daha son­ra­sın­da çe­şit­li sos­yal ak­ti­vi­te­ler yap­tık şimdi ise ote­li­mi­zin sahil ban­dın­da dal­gıç­la­rı­mız­la bir­lik­te dip te­miz­li­ği ya­pa­ca­ğız.Süre gelen iş­bir­li­ği­mi­zim de­va­mı için ge­re­ken des­te­ği ote­li­miz ola­rak, eki­bi­miz ola­rak ve ta­kı­mı­mız ola­rak ve­re­ce­ğiz. Bun­dan son­ra­da fa­ali­yet­le­ri­mi­zi art­tı­ra­rak sür­dü­re­ce­ğiz.”Dalış ar­dın­dan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu adına ko­nu­şan Kemal Gö­koğ­lu; “Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu ola­rak bugün te­miz­lik da­lı­şı­mı­zı RixosSun­ga­te Otel’in önün­de yap­tık. Çok fazla bir kir­li­lik gö­re­me­dik. Çıkan ma­ter­yal­ler sa­de­ce plas­tik mad­de­ler, demir ma­ter­yal­ler vardı. Bir­kaç olta ta­kı­mı denk geldi bize. Tüm sa­hil­le­ri­mi­zin böyle ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.”
HABER MER­KEZİ