Ge­be­ler­de di­abe­te Dik­kat!

Özel Yaşam Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Bö­lü­mü Op. Dr. Gül­nur Ka­ra­taş, ge­be­li­ğe bağlı di­abe­tin tüm ge­be­lik­le­rin yüzde 5-6?sını et­ki­le­yen bir durum ol­du­ğu­nu söy­le­ye­di.


Özel Yaşam Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Bö­lü­mü Op. Dr. Gül­nur Ka­ra­taş, ge­be­li­ğe bağlı di­abet ( ges­tas­yo­nel di­abet ) şeker ta­ra­ma test­le­ri ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ge­be­li­ğe bağlı di­abe­tin tüm ge­be­lik­le­rin yüzde 5-6’sını et­ki­le­yen bir durum ol­du­ğu­nu ifade eden Ka­ra­taş, ge­be­lik­te şeker me­to­ba­liz­ma­sın­da bek­le­nen de­ği­şik­lik­le­rin bazen abar­tı­lı bir şe­kil­de or­ta­ya çık­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Dr. Ka­ra­taş, “Bir ge­be­ye bu ta­nı­yı ko­ya­bil­mek için ge­be­lik ön­ce­sin­de di­abet ta­nı­sı al­ma­mış ol­ma­sı ge­re­kir. Ges­tas­yo­nel di­abet ta­nı­sı­nı ko­ya­bil­mek için ge­be­le­re yö­ne­lik ta­ra­ma ve tanı test­le­ri var­dır. Bu test­ler iki ba­sa­mak­lı ola­rak uy­gu­la­nır” dedi.
‘8 SAAT AÇLIK GE­RE­KEBİLİR’
Bu test­le­rin ilk ba­sa­ma­ğı­nın 50 gram glu­koz ta­ra­ma tes­ti­nin oluş­tur­du­ğu­nu kay­de­den Ka­ra­taş, bu test­te her­han­gi bir açlık aran­mak­sı­zın glu­koz içil­dik­ten 1 saat sonra kan şe­ke­ri de­ğe­ri­nin öl­çül­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Dr. Ka­ra­taş, “Kan şe­ke­ri de­ğe­ri nor­mal sı­nır­lar­da ise test­le­re son ve­ri­lir. Ancak yük­sek değer elde edi­lir­se ikin­ci ba­sa­mak tanı testi olan 100 gr glu­koz ile yük­le­me tes­ti­ne ge­çi­lir. Bu test­ten elde edi­len de­ğer­le­re göre ges­tas­yo­nel di­abet ta­nı­sı ko­nu­la­bi­lir. İkinci ba­sa­mak ta­ra­ma testi için en az 8 sa­at­lik açlık sü­re­si ge­rek­mek­te­dir” diye ko­nuş­tu.
‘SA­KAT­LIK­LAR ARTABİLİR’
Ka­ra­taş, GD ta­ra­ma test­le­ri­nin tüm ge­be­le­re öne­ril­di­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, ges­tas­yo­nel di­abe­tin ta­ra­ma test­le­ri­nin has­ta­la­rın risk du­ru­mu­na göre de­ği­şik haf­ta­lar­da plan­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Gebe düşük risk­li grup­ta ise 24-28. hafta ara­lı­ğın­da ta­ra­ma test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı öne­ren Dr. Ka­ra­taş, “Ancak risk­li grup­ta olan ge­be­ler­de, yani kilo faz­la­lı­ğı olan, aile­sel öy­kü­sü olan, ön­ce­ki ge­be­lik­le­rin­de di­abet ta­nı­sı alan has­ta­lar için hafta önemi yok­tur. Daha erken haf­ta­lar­da test­ler ya­pı­la­bi­lir” dedi. Ge­be­lik ön­ce­si di­abet ta­nı­sı alan ve şe­ke­ri kont­rol­süz has­ta­lar­da di­abe­te bağlı fe­tus­ta ( be­bek­te ) ana­mo­li­ler sa­kat­lık­la­rın art­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ka­ra­taş,fakat GD de böyle bir ar­tı­şın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
‘TA­RA­MA TESTİ YA­PIL­MA­LI’
Ges­tas­yo­nel di­abe­te bağlı fe­tus­ta­da nor­mal­den fazla bü­yü­me gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni ifade eden Dr. Ka­ra­taş,bunun da va­ji­nal doğum es­na­sın­da zor doğum ve omuz ta­kıl­ma­sı gibi du­rum­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.?Ka­ra­taş, “Bu ne­den­le se­zer­yan oran­la­rın­da artış bek­le­nir. Ay­rı­ca ges­tas­yo­nel di­abe­te bağlı yeni do­ğan­da şeker me­to­ba­liz­ma­sın­da bo­zul­ma­lar gö­rü­le­bi­lir ve doğum son­ra­sı be­bek­te hi­pog­li­se­mik atak­lar iz­le­nir. Bu be­bek­ler iler­le­yen yıl­lar­da da obe­zi­te ve di­abet açı­sın­dan art­mış risk al­tın­da­dır­lar” diye ko­nuş­tu. Ges­tas­yo­nel di­abet ta­nı­sı olan anne aday­la­rı­nın en az ya­rı­sın­da do­ğum­dan son­ra­ki yıl­la­rın­da da di­abe­tin ge­li­şe­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Ka­ra­taş,bu ne­den­le bu an­ne­le­rin doğum son­ra­sı 6-12. haf­ta­da mut­la­ka en­dok­rin bö­lü­mün­ce şeker has­ta­lı­ğı açı­sın­dan ta­ra­ma test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nın ge­rek­mek­te ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Müj­gan IŞIK

Ge­be­ler­de di­abe­te Dik­kat! Haberine Yorum Yapınız