ESNAF EN­Dİ­ŞE İÇİN­DE

E-Ti­ca­ret yön­te­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len on­li­ne altın alış­ve­ri­şi, ku­yum­cu es­na­fı­nı en­di­şe­len­dir­me­ye baş­la­dı. ATSO?nun Ku­yum­cu­luk, Mü­cev­her ve Saat Mes­lek Ko­mi­te­si Üyesi Adnan Kaya, ko­nu­yu araş­tır­dık­la­rı­nı söy­le­di


Her ko­nu­da ol­du­ğu gibi altın ya­tı­rım­la­rı için­de in­ter­net kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı. Büyük ku­yum­cu­lar kendi E-ti­ca­ret si­te­le­ri­ni yap­tı­ra­rak, bu si­te­ler­den altın alım-sa­tı­mı ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dı. İnter­net si­te­si ara­cı­lı­ğıy­la On­li­ne altın alış­ve­ri­şi ku­yum­cu es­na­fı­nı en­di­şe­len­dir­me­ye baş­la­dı. On­li­ne altın ma­ğa­za­la­rı adı al­tın­da ku­ru­lan si­te­ler­de al­tın­dan, pır­lan­ta­ya, el­ma­sa kadar her şey kar­goy­la on­li­ne müş­te­ri­si­ne ulaş­tı­rı­lı­yor. 
“GÖREVİMİZİ YA­PI­YO­RUZ”
ATSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve 26. Grup (Ku­yum­cu­luk, mü­cev­her ve saat) mes­lek ko­mi­te­si üyesi Adnan Kaya, on­li­ne altın sa­tış­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lun­du. Adnan Kaya, “Üye­le­ri­miz­den biri de in­ter­net üze­rin­den 11 tak­sit­le altın sa­tıl­dı­ğı ko­nu­su­nu bize ilet­ti. Dev­let bizim ba­şı­mız­da. Biz dev­le­te her türlü gö­re­vi­mi­zi yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İş is­tih­da­mı sağ­lı­yo­ruz. Zarar et­me­mi­ze rağ­men, devam et­me­ye ve is­tih­dam sağ­la­ma­ya devam edi­yo­ruz” dedi. 
“MAS­RAF YOK” 
Mes­lek ko­mi­te­si ola­rak ko­nuy­la il­gi­li araş­tır­ma yap­tık­la­rı­nı da dile ge­ti­ren ATSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve 26. Grup (Ku­yum­cu­luk, mü­cev­her ve saat) mes­lek ko­mi­te­si üyesi Adnan Kaya, “İnter­net­ten hiç­bir mas­raf ol­ma­dan, büyük şir­ket­ler sa­tış­la­rı­nı art­tı­rı­yor. Biz ku­yum­cu­lar müş­te­ri­le­ri­mi­ze 2 tak­sit ya­pa­bi­li­yo­ruz. Ban­ka­lar­da 2 tak­sit ve­ri­yor ve 4 tak­sit olu­yor. İnter­net si­te­le­ri­nin 9 ya da 11 tak­sit uy­gu­la­dı­ğı söy­le­ni­yor. Ko­nu­yu araş­tı­ra­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 
Müjgan Işık

ESNAF EN­Dİ­ŞE İÇİN­DE Haberine Yorum Yapınız