SÖZEN'DEN "EVET" ÇAĞ­RI­SI

AK Parti Aksu ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Yaşar Sözen, ?Ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı 16 Nisan?da EVET de­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum. Bu bir si­ya­si parti değil, mem­le­ket me­se­le­si­dir? dedi.


16 Nisan’da ya­pı­la­cak olan Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi Re­fe­ran­du­mu’yla il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan AK Parti Aksu ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Yaşar Sözen, bunun bir si­ya­si parti değil, mem­le­ket me­se­le­si ol­du­ğu­na vurgu yaptı. Sözen, “Ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için, bir daha 15 Tem­muz’ların ya­şan­ma­ma­sı için 16 Nisan’da tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı EVET de­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum” dedi.
Halk ‘EVET’ diyor
Sözen, “Par­ti­mi­zin bize ver­di­ği so­rum­lu­luk­la Aksu sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan 35 ma­hal­le­mi­zin 11’inde, re­fe­ran­dum­da oy­la­ma­ya su­nu­la­cak 18 mad­de­nin tü­müy­le il­gi­li hal­kı­mı­zı bil­gi­len­dir­dik. Tüm mad­de­le­ri tek tek hal­kı­mı­za an­lat­tık. İnsan­la­rın ka­fa­la­rı­na ta­kı­lan so­ru­la­rı da ce­vap­la­dık. Bunun so­nu­cun­da da ül­ke­si için her­ke­sin EVET de­me­ye ikna ol­du­ğu­nu gör­dük. Artık hal­kı­mız bi­li­yor ki bu bir mem­le­ket me­se­le­si­dir” diye ko­nuş­tu. 
Er­do­ğan’dan son­ra­sı 
Yeni sis­te­min Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’dan son­ra­sı için önem­li ol­du­ğu­na da işa­ret eden Sözen, şöyle devam etti: “Şu an zaten hal­kı­mı­zın çok sev­di­ği bir dünya li­de­ri Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan var. İnsan­la­rın O’na karşı gü­ve­ni son­suz. İşte bu sis­te­min diğer bir önemi de sayın cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan son­ra­sı için­dir. Biz, ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için ha­in­le­re karşı her şeyi yasal ze­mi­ne oturt­mak is­ti­yo­ruz.”
MHP’li­le­re ses­len­di
Öte yan­dan MHP ta­ba­nı­na da ses­le­nen Sözen, “Bu­ra­dan özel­lik­le MHP’li ül­kü­cü, mil­li­yet­çi kar­deş­le­ri­me ses­len­mek is­ti­yo­rum. Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği ve ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­rın­la­rı için 16 Nisan’da ya­pı­la­cak olan Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met sis­te­mi’ne EVET de­sin­ler. Ben kendi adıma da san­dık­ta sağ­du­yu­lu dav­ra­na­cak­la­rı­na ve Evet di­ye­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Ser­can AYTIŞ

 

SÖZEN'DEN "EVET" ÇAĞ­RI­SI Haberine Yorum Yapınız