KO­MİS­YON ÜYE­LE­Rİ SE­ÇİL­Dİ

Aksu Be­le­di­ye­si Nisan ayı ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis­te ko­mis­yon üye­le­ri­nin se­çi­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Şahin ön­der­li­ğin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da terör bir kez daha la­net­len­di, Şır­nak’ta şehit düşen as­ker­ler ile tüm şe­hit­ler rah­met ve min­net­le anıl­dı. 
2016 yılı fa­ali­yet ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da Baş­kan Şahin kol­tu­ğu­nu Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li Nedim Da­rı­cı’ya bı­rak­tı. Da­rı­cı’nın baş­kan­lı­ğın­da gö­rü­şü­len fa­ali­yet ra­po­ru oy bir­li­ğiy­le geçti. Baş­kan Şahin’in kol­tu­ğu­na ye­ni­den geç­me­siy­le bir­lik­te mec­lis gün­de­mi­nin diğer mad­de­le­ri ka­ra­ra bağ­lan­dı. Mec­lis­te ko­mis­yon üye­le­ri­nin se­çi­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. İmar Ko­mis­yo­nu­na; AK Parti gru­bun­dan Hamza Deniz, Meh­met Sap­maz, Bilal Dur­muş, MHP’den Hakkı Ay, CHP’den ise Yusuf Kum­bul se­çil­di. Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ise; AK Parti’den Nedim Da­rı­cı, Bur­han Çelik, Özay Ka­ra­bu­lut, MHP’den Kadir Şah­baz, CHP’den Mus­ta­fa Oruç se­çil­di. En­cü­men Üye­li­ği­ne ise ya­pı­lan gizli oy­la­ma ile AK Parti gru­bun­dan Hakkı Çoş­gun ve Ferit Öz­çe­lik ge­ti­ril­di. 


Elifnur Dalkıran