AN­TAL­YA SA­NA­TA DO­YA­CAK

Kepez?de kül­tü­rel ve top­lum­sal değer ta­şı­yan et­kin­lik­ler Nisan ayın­da da hız kes­me­den devam edi­yor. ?Bin­bir Gece Ma­sal­la­rı Sin­bad? ve ?Ke­şan­lı Ali Des­ta­nı?, yine ti­yat­ro se­ver­ler­le bu­la­şa­cak.


An­tal­ya­lı­la­rı Nisan ayın­da yine dolu dolu sa­nat­sal et­kin­lik­ler bek­li­yor. Hız kes­me­den devam edecek olan sa­nat­sal et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de ‘Bin­bir Gece Ma­sal­la­rı Sin­bad’ ti­yat­ro se­ver­ler­le tek­rar bu­la­şa­cak. Kepez Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sah­ne­ye ko­nu­la­cak oyun Erdem Ba­ya­zıt Kül­tür Mer­ke­zi’nde, 8-12-15-19-22-26 ve 29 Nisan’da gös­te­rim­de ola­cak. ‘Ke­şan­lı Ali Des­ta­nı’ Nisan’da da sah­ne­le­ri bı­rak­ma­ya­cak. İzle­yi­ci­ler­den tam not alan oyun 8-14-15-21-22-28 Nisan’da gös­te­rim­de ola­cak. 
AN­LA­TIM ETKİNLİĞİ
Ti­yat­ro gös­te­ri­le­ri­nin ya­nın­da fark­lı et­kin­lik­ler­de Nisan’da sanat se­ver­le­ri bek­li­yor. Metin Çi­vi­ler Ana­do­lu Li­se­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Meh­met Akif İnan ko­nu­lu an­la­tım et­kin­li­ği bugün Erdem Ba­ya­zıt Kül­tür Mer­ke­zi’nde ya­pı­la­cak. 7’den 77’ye Doğa Yü­rü­yü­şü ise 8 Nisan’da Vakıf Zey­tin­li­ği’nde ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Doğa yü­rü­yü­şü­nün de­va­mı 29 Nisan’da Ala­ca­su, Pha­se­lis ve Te­ki­ro­va’ya ya­pı­la­cak. 
İŞİTME EN­GELLİLER PROĞ­RA­MI 
Kepez Be­le­di­ye­si ve An­tal­ya Yö­rük­ler Der­ne­ği iş­bir­li­ği ile işit­me en­gel­li­ler özel prog­ra­mı ‘Ses­siz­li­ği­mi­zin Sesi Olur­mu­su­nuz ?” et­kin­li­ği 9 Nisan’da dü­zen­le­necek. Kepez Be­le­di­ye­si Do­ku­ma Park uçurt­ma şen­lik­le­ri (20 Nisan), 23 Nisan Kon­se­ri(23 Nisan), Atil­la İlhan Anma Prog­ra­mı(26 Nisan), 11. Ge­le­nek­sel Kulüp 124 Bahar Şen­li­ği (29-30 Nisan), Akmek Kur­si­yer­le­ri Halk Oyun­la­rı Gös­te­ri­si(29 Nisan)’da ya­pı­la­cak.
Müj­gan IŞIK

AN­TAL­YA SA­NA­TA DO­YA­CAK Haberine Yorum Yapınız