ŞIK TA­SA­RIM­LAR TA­NI­TIL­DI

Şi­rin­ya­lı?da bu­lu­nan Vakko An­tal­ya Ma­ğa­za­sı'nda, So­fis­ti­ke şık­lı­ğın sim­ge­si Vakko, me­rak­la bek­le­nen 2017 İlk­ba­har-Yaz Kadın Ko­lek­si­yo­nu?nun ta­nı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.


So­fis­ti­ke şık­lı­ğın sim­ge­si Vakko, me­rak­la bek­le­nen 2017 İlk­ba­har-Yaz Kadın Ko­lek­si­yonu’nun ta­nı­tı­mı için An­tal­ya’da özel bir Trunk Show dü­zen­le­di. Se­zo­na damga vu­ra­cak en çar­pı­cı trend­le­rin özel bir su­num­la ta­nı­tıl­dı­ğı Trunk Show, et­kin­li­ğin ev sa­hip­li­ği­ni yapan ma­ğa­za­nın An­tal­ya sa­hi­bi Şe­ri­fe Bal­ta­cı, da­vet­li­le­ri ka­pı­da kar­şı­la­ya­rak her bi­riy­le teker teker il­gi­len­di. Show, An­tal­ya­lı­lar moda se­ver­ler ta­ra­fın­dan büyük ilgi ile iz­len­di. 
YENİDEN VA­RO­LUŞ
So­fis­ti­ke özgün ve şık si­lu­eti ile her zaman fark edi­len Vakko ka­dı­nı, 2017 İlk­ba­har-Yaz se­zo­nu­nu do­ğa­nın hu­zur­lu ve di­na­mik ener­ji­siy­le kar­şı­lı­yor. Sezon trend­le­ri­ne göre yo­rum­la­yan fir­ma­nın 2017 İlk­ba­har-Yaz ko­lek­si­yo­nu, 5 fark­lı te­ma­da gün­den ge­ce­ye uza­nan ve fark­lı zevk­le­re hitap eden bir­bi­rin­den özel se­çe­nek­ler su­nu­yor. Do­ğa­nın uya­nı­şı, ye­ni­den va­ro­luş, op­ti­mizm, ro­man­tizm ve ener­ji dolu baş­lan­gıç­lar­la ve ta­sa­rım­la­rıy­la, ka­dın­la­rı bu sezon bam­baş­ka bir se­rü­ven­le bu­luş­tu­ru­yor. 2017 İlk­ba­har-Yaz Kadın Ko­lek­si­yo­nu’nda ya­şa­mın için­den ilham alan mo­tif­ler, doğal bir şık­lı­ğın göz önüne se­ril­di­ği­ni be­lir­ten Şe­ri­fe Bal­ta­cı, ‘An­tal­ya'da ya­şa­yan moda tut­kun­la­rı­nı bugün Trunk Show'da bir araya ge­tir­dik. Yeni ko­lek­si­yo­nu­mu­zu görme şansı ya­ka­la­dı­lar’ şek­lin­de ko­nu­şa­rak duy­gu­la­rı­nı ifade etti.
Müj­gan Işık

ŞIK TA­SA­RIM­LAR TA­NI­TIL­DI Haberine Yorum Yapınız