Pe­li­kan ko­ru­ma al­tın­da

Kemer'de bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan yol ke­na­rın­da bu­lu­nan pe­li­kan, ilçe mer­ke­zin­de­ki bir otele tes­lim edil­di.


Otel yet­ki­li­le­ri­nin du­ru­mu Kemer Be­le­di­ye­si Hay­van Ba­rın­dır­ma Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi'ne bil­dir­me­si üze­ri­ne otele gelen ekip­ler, ya­ra­lı pe­li­ka­nı te­da­vi al­tı­na aldı.Ve­te­ri­ner he­kim­ler Fevzi Uzun ve Meh­pa­re Seda Ay­te­kin, cin­si­nin te­pe­li pe­li­kan ol­du­ğu öğ­re­ni­len ya­ra­lı hay­va­nın aya­ğın­da kırık ol­du­ğu tes­pit etti. Ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yapan Ve­te­ri­ner Hekim Ay­te­kin, bugün öğle sa­at­le­rin­de bir va­tan­da­şın yol ke­na­rın­da bul­du­ğu ya­ra­lı pe­li­ka­nı ilçe mer­ke­zin­de­ki bir otele tes­lim et­ti­ği­ni ve ken­di­le­ri­ne haber ve­ril­me­si üze­ri­ne pe­li­ka­nın ba­rı­na­ğa ge­ti­ri­le­rek te­da­vi al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Te­da­vi sı­ra­sın­da her­han­gi bir ya­ra­lan­ma­ya rast­la­ma­dık­la­rı­nı ifade eden Ay­te­kin, sa­de­ce çır­pın­ma sı­ra­sın­da ayak par­mak­la­rın­dan bi­ri­nin kı­rıl­dı­ğı­nı tah­mi­ne et­tik­le­ri­ni kay­det­ti. Ay­te­kin, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar Genel Mü­dür­lü­ğü ile ile­ti­şi­me geç­tik­le­ri­ni de an­la­ta­rak, "Milli park­lar­dan yet­ki­li­le­re haber ver­dik. Gelip te­pe­li pe­li­ka­nı ala­cak­lar. Kemer, pe­li­kan­la­rın ya­şa­dı­ğı bir bölge değil. Muh­te­me­len göç sı­ra­sın­da yo­lu­nu kay­bet­miş. Böl­ge­de­ki otel­le­rin müş­te­ri­le­ri­ne gör­sel açı­dan bes­le­di­ği hay­van­lar­dan biri de ola­bi­lir. Şu­an­da bir sı­kın­tı­sı yok. Çev­re­ye karşı du­yar­lı dav­ra­nı­yor." diye ko­nuş­tu. Te­pe­li pe­li­kan, dün­ya­nın uça­bi­len en ağır kuş türü ve aynı za­man­da al­bat­ros­lar­dan sonra dün­ya­nın en ge­nişş kanat açık­lı­ğı­na sahip kuş­la­rı ola­rak bi­li­ni­yor.
Yunus İçen 

Pe­li­kan ko­ru­ma al­tın­da Haberine Yorum Yapınız