TÜREL, BÜ­YÜK­ŞE­HİR YA­SA­SINI ÖVDÜ

Türel, açı­lan ASMEK için güzel bir proje ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı ile ya­pı­lan pro­je­le­ri her­ke­sin gör­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­ledi


Mer­kez Ma­hal­le­si'nde eski Dev­let Ha­sta­ne­si'nde hiz­me­te giren ASMEK'in açı­lı­şı­na Türel'in yanı sıra, Kemer Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa CihadFes­li­han, AK Parti Kemer Ko­or­di­na­tö­rü Hasan Kal, AK Parti İlçe Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı Halit Çi­len­gir, ASMEK ku­ru­cu­su Ebru Türel ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.Türel, açı­lış tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, açı­lan ASMEK için güzel bir proje ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı ile ya­pı­lan pro­je­le­ri her­ke­sin gör­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Es­ki­den be­le­di­ye­le­rin eği­tim­le işi ol­ma­dı­ğı­nı, yeni Tür­ki­ye'de bun­la­rın hep­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Türel, 2004'de ku­ru­lan ASMEK'in 300 öğ­ret­men­le 15 bine yakın kur­si­ye­re hiz­met ver­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Türel, An­tal­ya'nın il­çe­le­rin­de ASMKE'lerin art­tı­ğı­na işa­ret ede­rek, "ASMEK'ler bu­gü­ne kadar 166 bine yakın kur­si­yer ye­tiş­tir­di. Yay­gın eği­tim ala­nın­da 3. büyük kurum oldu. Kemer'de bil­gi­sa­yar sı­nı­fı, dikiş atöl­ye­si, el sa­nat­la­rı atöl­ye­si ve ya­ban­cı dil sı­nıf­la­rı olmak üzere 6 ders­lik ile 12 branş­ta 13 kurs açtık. Bu bi­na­nın eski ha­li­ni bi­li­rim. Dev­let has­ta­ne­si ola­rak hiz­met ve­ri­yor­du." dedi."Bir yılı dü­şü­nü­yor­san pi­rinç ek, 10 yılı dü­şü­nü­yor­san ağaç dik, yüz yılı dü­şü­nü­yor­san eği­tim yap" Çin ata sö­zü­nü ha­tır­la­tan Türel, şöyle ko­nuş­tu:"Eği­tim hiz­me­ti ve ya­tı­rı­mı, yüz yıl­lık, bir asır­lık hiz­met­le hiz­met et­mek­tir. Bu bizim mem­le­ket aş­kı­mız­dır, mil­let sev­da­mız­dır. Kemer'de anket ya­pa­rak is­te­ni­len kurs alan­la­rı­nı be­lir­le­dik ve 12 kurs açtık. ASMEK hem mes­lek öğ­ret­mek­te hem de kur­si­yer­le­rin ürün­le­ri­ni sa­ta­rak aile büt­çe­le­ri­ne katkı sağ­la­mak­ta. ASMEK bi­na­sın­da yarım mil­yon har­ca­dık ve ta­di­lat yap­tık. Bi­na­da ASMEK'in yanı sıra, ana okulu, halk sağ­lı­ğı mer­ke­zi de var. Bu­ra­da ay­rı­ca, En­gel­li Hiz­met Mer­ke­zi ve yaşlı hiz­met mer­ke­zi de açı­yo­ruz. İşte bu sos­yal be­le­di­ye­ci­lik­tir. Kemer, her şeyin en iyi­si­ne la­yık­tır." Türel, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı ile 30 eya­let ola­ca­ğı­nı ve bunun "bö­lün­me, par­ça­lan­ma ya­sa­sı" ol­du­ğu­nu ifade eden­le­re cevap ola­rak, ya­sa­nın içe­ri­sin­de bir satır bile yerel yö­ne­tim dı­şın­da bir şey koy­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.Bü­yük­şe­hirYa­sa­sı'ndna önce An­tal­ya'nın bütün köy­le­ri­ne 10 mil­yon lira ya­tı­rım git­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Türel, şu­an­da sa­de­ce Kemer Arıt­ma Te­si­si için 150 mil­yon li­ra­büt­çe ayır­dık­la­rı­nı an­lat­tı.Türel, halk oy­la­ma­sı ile il­gi­li de "tek adam­lık, dik­ta­tör­lük" söy­lem­le­ri­ne de dün­ya­nın ne­re­sin­de dik­ta­tö­rü hal­kın seç­ti­ği­ni sordu. Türel, dik­ta­tö­rün silah zo­ruy­la başa gel­di­ği­ni ifade ede­rek, "İki dö­nem­den fazla beni seç­me­yin diyen biri dik­ta­tör olur mu? Dik­ta­tör, gelin benim yar­gı­lan­ma­mı ko­lay­laş­tı­rın der mi? Ceza ka­nu­nun­da vatan ha­in­li­ği diye bir suç ta­nı­mı var mı? yok. Cum­hur­baş­ka­nı­nı fi­ilen yar­gı­la­ya­ma­yız. Gös­ter­me­lik yaz­mış­lar. Şimdi "evet" der­sek ne ola­cak? Artık cum­hur­baş­kan­la­rı yüzde 75 değil yüzde 66 ço­ğun­luk­la yar­gı­la­na­bi­lecek. Hem de her suç­tan. Sis­tem bunu ge­ti­ri­yor." diye ko­nu­şu. Halk oy­la­ma­sın­da çı­ka­cak her ka­ra­ra say­gı­lı ol­duk­la­rı­na de­ği­nen Türel, "Biz "hayır" diyen va­tan­daş­la­ra te­rö­rist di­ye­me­yiz. Bunu çok yan­lış bu­lu­yo­rum. Ama dağ­da­ki te­rö­rist­le­rin hepsi "ha­yır­cı". Ona göre karar verin. 16 Nisan, parti ter­ci­hi de­ğil­dir. Mil­let ve mem­le­ke­tin önü­nün açı­la­ca­ğı gün­dür." dedi. Kay­ma­kam Fes­li­han ise Kemer'e ka­zan­dı­rı­lan te­sis­le­rin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­rek, te­si­sin ya­pı­mı­na emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti.?Konuşma­la­rın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar, ASMEK'in açı­lış kur­de­le­si­ni kesti. Ka­tı­lım­cı­lar daha sonra açı­lan te­si­si gezdi. 


Yunus İçen