ÇİÇEK FİYAT­LA­RI DAL­GA­LI

Şa­ram­pol Cad­de­sindeki La­le­zar Çi­çek­çi­si sa­hi­bi Sayim Şahin ile en fazla sa­tı­lan çiçek çe­şit­le­ri ve fi­yat­la­rı hak­kın­da ko­nuş­tuk. Şahin, çiçek fi­yat­la­rı­nın dal­ga­lı bir fiyat iz­le­di­ği­ni bu du­ru­mun iş­le­ri­ne et­ki­le­di­ğ


Canlı çiçek mo­del­le­rin­de en çok gülün ter­cih edil­di­ği­ne de­ği­nen Çi­çek­çi Sayim Şahin, yapay çiçek mo­del­le­rin­de ise en çok or­ki­de­nin ter­cih edil­di­ği­ni söy­le­di. Gülün ta­ne­si­ni 5 TL.’den sa­tı­şa sun­duk­la­rı­nı söy­le­yen Sayim Şahin, dük­kan­la­rın­da­ki çiçek fi­yat­la­rı­nın 45 TL.’den baş­la­yıp, 300 TL.’ye kadar art­tı­ğı­nı bil­dir­di.
An­tal­ya Şa­ram­pol Cad­de­si’ndeki La­le­zar Çi­çek­çi­si sa­hi­bi Sayim Şahin ile en çok sa­tı­lan çi­çek­ler hak­kın­da ko­nuş­tuk. 17 yıl­dır bu işi yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren çi­çek­çi Sayim Şahin, kü­çük­ken çi­çek­le­ri çok sev­me­sin­den ve bir çi­çek­çi­yi örnek al­ma­sın­dan do­la­yı mes­le­ğe baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İşlet­me sa­hi­bi Şahin, canlı çiçek mo­del­le­rin­de en çok gülün ter­cih edil­di­ği­ne de­ği­nir­ken, yapay çiçek mo­del­le­rin­de ise or­ki­de­nin ter­cih edil­di­ği­ni ve özel gün­ler­de çok fazla sa­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
FİYAT­LAR UYGUN
Şahin, dük­kan­la­rın­da sa­de­ce çiçek çe­şit­le­ri­nin değil, aynı za­man­da ayı­cık çe­şit­le­ri­nin de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Çi­çe­ğin ya­nın­da ayı­cık almak is­te­yen müş­te­ri­le­rin de ol­du­ğu­nu ifade eden Şahin, ayı­cık fi­yat­la­rı­nın da 60 ile 100 TL. ara­sın­da de­ği­şik­lik gös­ter­di­ği­ni dile ge­tir­di.
YOL ÇA­LIŞ­MA­SI ES­NA­FI VURDU
Ge­çi­ne­bi­lecek pa­ra­yı zor ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­ten iş­let­me sa­hi­bi Sayim Şahin, özel­lik­le Şa­ram­pol Cad­de­si’ndeki yol ça­lış­ma­la­rı­nın iş­le­ri­ni ol­duk­ça et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Cadde üze­rin­de­ki yol ça­lış­ma­sı yü­zün­den, 150 dük­ka­nın ke­penk in­dir­di­ği­ni vur­gu­la­yan çi­çek­çi, “Es­na­fı ba­tır­dı­lar. Te­men­ni­miz biran önce bu yolun ya­pıl­ma­sı ve iş­le­ri­mi­zin dü­zel­me­si. Yoksa bu­ra­da­ki es­na­fın hali kötü” dedi.
ÇE­LE­NEK YA­PI­MI ZOR­LU­YOR
Bu mes­lek­te en önem­li olan ola­yın iş­çi­lik ol­du­ğu­na de­ği­nen çi­çek­çi Şahin, ça­lı­şa­nın iş­çi­li­ği­nin iyi ol­du­ğu zaman bu mes­lek­te ba­şa­rı­lı ola­bi­le­ce­ği­ni ve böy­le­lik­le bir yer­le­re ge­le­bi­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Bunun yanı sıra mes­le­ği­nin zor­luk­la­rın­dan bah­se­den Şahin, çe­lenk ve sepet si­pa­ri­şi alıp, bun­la­rı yap­ma­nın zor ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sayim Şahin, “Çe­lenk ya­par­ken sü­rek­li eği­lip doğ­ru­lu­yo­ruz. Bu yüz­den de ol­duk­ça sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz. Hangi çi­çek­çi­ye gi­der­se­niz gidin, bu durum böy­le­dir” diye ko­nuş­tu.
Ay­da­nur Tu­ran

ÇİÇEK FİYAT­LA­RI DAL­GA­LI Haberine Yorum Yapınız