BAKAN, GA­ZE­TE­Cİ­LER­LE KAH­VAL­TI­DA BU­LUŞ­TU

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu, Baş­ba­kan­lık Basın Yayın ve En­for­mas­yon Genel Mü­dür­lü­ğü?nün Alan­ya?da bir otel­de dü­zen­le­di­ği ?Ba­kan­lar Yerel Medya ile Bu­lu­şu­yor? et­kin­li­ği kap­sa­mın­da basın men­sup­la­rıy­la bir araya geldi.


Top­lan­tı­ya Alan­ya Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Har­put­lu ve BYEGM Genel Mü­dü­rü Meh­met Akar­ca ve An­tal­ya BYEGM Mü­dü­rü Esen Diler’de ka­tıl­dı. Top­lan­tı­nın ger­çek­leş­ti­ği Hay­dar­pa­şa Pa­la­ce Otel’in bu­lun­du­ğu ma­hal­le­nin ya­şa­dı­ğı ve ço­cuk­lu­ğu­nun geç­ti­ği köy ol­du­ğu­nu, ço­cuk­lu­ğu dö­ne­min­de bu böl­ge­ler­de tarım ya­pıl­dı­ğı­nı, ya­se­min top­la­na­rak koz­me­tik sa­na­yi­sin­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. 
KA­RAR­SIZ­LA­RIN YÜZDE 70’İ EVET DİYOR
An­tal­ya’da re­fe­ran­dum ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Ça­vu­şoğ­lu, “An­tal­ya’da çok iyi bir hava var. Sa­de­ce evet diye ke­sim­ler­le bu­luş­mu­yo­ruz. Hayır diyen ve ka­rar­sız­lar ke­sim­ler­le de bir araya ge­li­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­lar­da al­dı­ğı­mız tep­ki­ye ba­kar­sa­nız, ka­rar­sız­la­rın en az yüzde 70’i evet şek­lin­de meyil gös­te­ri­yor­lar. Ver­di­ği­miz açık­la­ma­la­ra te­şek­kür edi­yor­lar. Biz sa­ha­ya inene kadar kara pro­pa­gan­da devam edi­yor­du. Kara pro­pa­gan­da­lar­la il­gi­li akıl­la­rın­da soru işa­re­ti olan­lar vardı. Biz 18 mad­dey­le il­gi­li bil­gi­ler ve­ri­yo­ruz ve neden bunu yap­mak du­ru­mun­day­dık bun­la­rı an­la­tı­yo­ruz. Son de­re­ce de iyi ne­ti­ce alı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
AN­TAL­YA­DA HE­YE­CAN VAR
An­tal­ya’da re­fe­ran­dum ön­ce­si ta­ri­hi bir coş­ku­nun ya­şan­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Ça­vu­şoğ­lu, “Evet di­yen­ler­de çok coşku var. Ben hiç bu kadar he­ye­ca­nı An­tal­ya’da gör­me­dim. Gece 1.00’de, 1.30’da me­se­la Kaş’a va­rı­yor­su­nuz, her­kes ayak­ta. Hele genç­ler, ka­dın­lar. Kum­lu­ca’da yap­tı­ğı­mız mi­tin­ge 10 bine yakın insan ka­tıl­dı. Cad­de­ler taştı. O kadar ka­la­ba­lık­tı” dedi. Ça­vu­şoğ­lu, An­tal­ya’da yüzde 50’nin çok üze­rin­de bir evet oyu bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Gezi olay­la­rı, 17-25 Ara­lık ve 15 Tem­muz’un bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ça­vu­şoğ­lu, bu gi­ri­şim­ler­de ba­şa­rı­lı ola­ma­yan ke­sim­le­rin 16 Nisan re­fe­ran­du­mun­da güçlü bir hayır için ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Ça­vu­şoğ­lu, “O kesim re­fe­ran­du­mu son şans ola­rak gö­rü­yor. Ne kadar hain varsa hayır için ça­lı­şı­yor. Hesap et­me­dik­le­ri bir şey var, mil­le­ti­miz bunu çok iyi gö­rü­yor. Bu ha­in­le­re de son dar­be­yi in­di­re­cek­ler” dedi. Ça­vu­şoğ­lu, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin de re­fe­ran­dum sü­re­cin­de Tür­ki­ye’yi eko­no­mik yap­tı­rım­lar­la teh­dit et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu sene Tür­ki­ye’ye git­me­yin diye sesi çok çıkan grup­lar var. Ama son bir hafta 10 gün için­de Av­ru­pa’nın fark­lı ül­ke­le­rin­den tu­rist­ler gör­dük, soh­bet ettik. Onlar ‘ya­pı­lan kara pro­pa­gan­da bizi bağ­la­maz’ diyor. An­tal­ya’nın al­ter­na­tif­le­ri­nin hem fi­yat­la­rı­nın yük­sek, hem de ka­li­te­si­nin düşük ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor­lar. Bizim de bu kara pro­pa­gan­da­ya karşı atak­lar yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Sa­de­ce dev­le­tin yap­ma­sı ne kadar et­ki­li olur tar­tı­şı­lır. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na ve tu­rizm­ci­le­re de görev dü­şü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
TURİZME YAN­SI­MAZ
Ça­vu­şoğ­lu, Su­ri­ye’de Rusya ile ya­şa­nan an­laş­maz­lı­ğın tu­riz­me yan­sı­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vun­du. Rusya ile iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­mek için çaba sarf et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Ça­vu­şoğ­lu, “Rusya ile iliş­ki­le­ri iyi sür­dü­rür­ken yan­lış po­li­ti­ka­la­rı­na da hayır dedik, ka­tıl­ma­dık. Kırım ko­nu­sun­da da, Uk­ray­na ko­nu­sun­da da fark­lı dü­şün­dük. Esad ko­nu­sun­da da ba­şın­dan beri fark­lı dü­şün­dük. ABD’nin re­ji­me olan mü­da­ha­le­si­ni des­tek­le­dik ama iki ülke ara­sın­da taraf tu­ta­cak bir durum değil. İliş­ki­le­ri ge­liş­tir­mek is­ti­yo­ruz, tu­riz­mi et­ki­le­yecek bir konu yok. Böy­le­si­ne bir ko­nu­da, kim­ya­sal silah kul­la­nıl­dı­ğı zaman acaba şu ül­key­le iliş­ki­le­ri­miz ne olur der­sek taviz ver­miş olu­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Alan­ya­lı ga­ze­te­ci Rıza Yanık’ın doğum günü pas­ta­sı ke­sil­di.
Müj­gan IŞIK