ŞAN­LI­UR­FA­LI­LAR,­ KURTULUŞU KUTLADI

11 Nisan Şan­lı­ur­fa­lı­lar Kül­tür Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan, Şan­lı­ur­fa'nın kur­tu­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le, der­ne­ğin Yü­zün­cü Yıl caddesindeki mer­ke­zin­de et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da çiğ köfte par­ti­si dü­zen­len­di.


11 Nisan Şan­lı­ur­fa­lı­lar Kül­tür Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan, 11 Nisan Şan­lı­ur­fa’nın kur­tu­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le et­kin­lik dü­zen­len­di. Et­kin­li­ğe, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, 11 Nisan Şan­lı­ur­fa­lı­lar Kül­tür Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hıdır Dağ­de­len, Aksu Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Bur­han Çelik, Ana­do­lu Fe­de­ras­yon­lar Der­nek Baş­ka­nı Bedri Yal­çın, An­tal­ya Gi­rit­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Ali Cem Çon ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Hıdır Dağ­de­len, gur­bet­te­ki Ur­fa­lı­lar ola­rak kül­tür ve ge­le­nek­le­ri­ni genç­le­re ta­şı­ya­bil­mek adına, bu et­kin­li­ği dü­zen­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. 
ÇİĞKÖF­TE İKRAM EDİLDİ
Dağ­de­len, ‘He­pi­miz Adem ile Havva’dan kar­de­şiz. Doğ­du­ğu­muz yeri seçme şan­sı­mız yok. Bu coğ­raf­ya için, ata­la­rı­mı­zın ver­miş ol­du­ğu milli mü­ca­de­le­den do­la­yı on­la­ra min­net­ta­rız’ diye ko­nuş­tu. Gelen tüm ko­nuk­la­ra te­şek­kür eden Dağ­de­len, şart­lar ne olur­sa olsun ya­şa­mın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Mu­hit­tin Böcek ise, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün sö­zü­nü ha­tır­la­ta­rak, “Hiç şüp­he­siz ki An­tal­ya dün­ya­nın en güzel ye­ri­dir” An­tal­ya hal­kı­na ve Ana­do­lu’nun bağ­rın­dan kopup gelen her­ke­se min­net duy­du­ğu­nu dile ge­tir­di. An­tal­ya’nın gü­zel­lik­le­rin­de, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de bu­luş­tuk­la­rı­nı söy­le­yen Böcek, ‘Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere, silah ar­ka­daş­la­rı­nı ve Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda şehit olan tüm as­ker­le­ri­mi­zi, saygı ve rah­met­le anı­yo­rum’ dedi. Ha­lay­la­rın çe­kil­di­ği, pis­tin bir an boş kal­ma­dı­ğı et­kin­lik, müzik grubu eş­li­ğin­de Şan­lı­ur­fa’nın milli yi­ye­ce­ği çiğ köfte ya­pı­mı ve ik­ra­mıy­la devam etti.
Elif­nur Dal­kı­ran