SPOR­CU­LAR KI­YA­SI­YA YA­RIŞ­TI

Tür­ki­ye Dart Şam­pi­yo­na­sı Şehit Demet Sezen Sı­ra­la­ma Tur­nu­va­sı 5. Ayak Mü­sa­ba­ka­la­rı, Kemer'de sona erdi.


Tür­ki­ye Bocce, Bo­w­ling ve Dart Fe­de­ras­yo­nu (TBBDF) ta­ra­fın­dan Kemer'dek Grand Haber Otel'de dü­zen­le­nen şam­pi­yo­na­ya yak­la­şık 900 spor­cu ka­tıl­dı. Şam­pi­yo­na­da mü­sa­ba­ka­lar, mi­nik­ler, genç ka­dın­lar, genç er­kek­ler, yıl­dız ka­dın­lar, yıl­dız er­kek­ler, büyük ka­dın­lar, büyük er­kek­ler ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pıl­dı.TBBDF Baş­kan Ve­ki­li Doç Dr. Mutlu Türk­men, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şam­pi­yo­na son­ra­sı Tür­ki­ye'yi Av­ru­pa ve dünya şam­pi­yo­na­la­rın­da tem­sil edecek dart milli takım aday kad­ro­su­nu da be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Mayıs'ta Fran­sa'da ya­pı­la­cak Ak­de­niz Şam­pi­yo­na­sı'na ka­tı­la­cak büyük ka­dın­lar ve büyük er­kek­ler ka­te­go­ri­le­rin­de­ki milli takım spor­cu­la­rı­nı da be­lir­le­dik­le­ri­ni ifade eden Türk­men, "Ha­zi­ran ayın­da İtalya'da Av­ru­pa Elekt­ro­nik Dart Şam­pi­yo­na­sı var. Bu şam­pi­yo­na­ya geniş bir ka­fi­le ile ka­tıl­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Milli takım ola­rak çok id­di­alı­yız." dedi. Türk­men, daha ön­ce­ki yıl­lar­da büyük ba­şa­rı­lar elde et­tik­le­ri­ni an­la­tan Türk­men, "Takım ha­li­ne Av­ru­pa üçün­cü­lü­ğü, genç ka­dın­lar ve er­kek­ler­de Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu, yıl­dız er­kek­ler­de Av­ru­pa ve dünya şam­pi­yon­lu­ğu ve yıl­dız ka­dın­lar­da Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu gibi ba­şa­rı­lar ka­zan­dık. Bu ne­den­le İtalya'daki şam­pi­yo­na­yı çok önem­si­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.Tem­muz ayın­da Çelik Üçlü Dart Genç Ta­kım­lar Şam­pi­yo­na­sı'nın da ya­pı­la­ca­ğı­na dik­kat çeken Türk­men, Ekim ayın­da Çelik Üçlü Dart Dünya Şam­pi­yo­na­sı ya­pı­la­ca­ğı­nı, bu şam­pi­yo­na­lar ön­ce­si yurt için­de bir tur­nu­va daha ya­pa­cak­la­rı­nı ve bunun aka­bin­de de milli takım kad­ro­su­nu be­lir­le­miş ola­cak­la­rı­nı kay­det­ti. 
Yunus İçen