DÜN­YA­ DİJİTAL DEVRİME HAZIR

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği 2017 faaliyet yılı 7'nci Olağan Toplantısı'nın konuğu, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı, Steven Young oldu.Young, "Y" kuşağı ile başlayan, "yeni tüketici" de bu dijital dünyada olmaya hazır ve o zaman geleceğin dünyasında yer almak için Sanayi 4.0 ve dijital devrimin içinde olmak gerekli'dedi.


Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 2017 faaliyet yılı 7’nci Olağan Toplantısı’nın konuğu, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi & Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young oldu. Toplantı Başkanlığını ANSİAD Üyesi L. Hilmi Ünsal’ın yaptığı toplantı, “Dijital Transformasyon ve Bosch’un Yaşam İçin Teknoloji Vizyonu” başlığında gerçekleştirildi. Akra Barut Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Bosch Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Hükümet ve Dış İlişkiler Direktörü Yasin Akdere, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ANSİAD Üyesi iş insanları katıldı.


AR-GE MER­KEZİ
Bosch Tür­ki­ye ve Or­ta­do­ğu Baş­ka­nı, DEİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi & Tür­ki­ye- Al­man­ya İş Kon­se­yi Baş­ka­nı Ste­ven Young, sanal dün­ya­nın olu­şu­mu­na de­ğin­di­ği su­nu­mun­da, di­ji­tal dev­rim­le bir­lik­te ‘ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne’ dik­ka­ti çekti. Bosch Grubu ola­rak dünya ça­pın­da 390 bin ça­lı­şan­la­rı­nın ol­du­ğu­nu kay­de­den Young, “Bosh’un ana sek­tö­rü oto­mo­tiv daha sonra sa­na­yi tek­no­lo­ji­le­ri ge­li­yor. AR-GE bizim için ol­maz­sa olmaz ve güçlü kal­ma­mı­zı sağ­la­yan bir olgu. Kriz bile olsa yüzde 10 büt­çe­mi­zi ino­vas­yon için ayı­rı­yo­ruz. Sa­de­ce 2016 yı­lın­da 6.6 Mil­yon Avro AR-GE ya­tı­rı­mı ger­çek­leş­tir­dik. Sa­de­ce Tür­ki­ye’de 4 Ar-Ge mer­ke­zi­miz mev­cut” dedi. 
BULUT SİSTEMİNİ KURDU
Geçen sene Tür­ki­ye’ye 220 Mil­yon Avro ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Ste­ven Young, “Dün­ya­da or­ta­la­ma 7.2 mil­yar insan ya­şı­yor ve 50 mil­yar akıl­lı cihaz şu anda bulut üze­rin­den bir­bir­le­riy­le bağ­lan­tı içe­ri­sin­de. 1995 yı­lın­da sa­de­ce 13 mil­yon cihaz bir­bi­ri­ne bağ­lıy­ken bugün bu rakam 50 mil­yon. Uzak­tan cep te­le­fo­nu­nuz­dan evi­niz­de­ki gü­ven­lik ka­me­ra­la­rın­dan evi­ni­zi sey­re­de­bi­li­yor­su­nuz, buz­do­la­bı­nı­zın içe­ri­si­ni gö­re­bi­li­yor, mar­ket­ten ona göre alış­ve­riş ya­pa­bi­li­yor­su­nuz. Bu ne­den­le, Bosch Grubu bu yıl kendi “Bulut Sis­te­mi­ni’ kurdu” diye ko­nuş­tu. 
GELİŞEN PA­ZAR­LAR
Sa­na­yi­de dö­nü­şüm ve yeni sa­na­yi dev­ri­miy­le bir­lik­te Bosh Grubu ola­rak üze­rin­de odak­lan­dık­la­rı dört önem­li konu ol­du­ğu­na de­ği­nen Young, “Ener­ji ve­rim­li­li­ği, nasıl kul­la­nıl­dı­ğı ve de­ğer­len­di­ril­di­ği şir­ke­ti­miz için çok önem­li. Biz Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­mı­zın büyük bö­lü­mü­nü ener­ji ve­rim­li­li­ği­ne har­cı­yo­ruz. İkinci ola­rak oto­nom sürüş. Tam oto­nom sürüş, bek­le­nil­di­ğin­den çok daha önce müm­kün ola­bi­lir. Bağ­la­na­bi­lir­lik bir diğer ko­nu­muz ve yeni uy­gu­la­ma­la­rı ve iş mo­del­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek bir durum. Son ola­rak da ge­le­ce­ğin mo­bi­li­te­si, elekt­ri­fi­kas­yon ve ge­liş­mek­te olan pa­zar­lar” diye ko­nuş­tu. 
ERKEN MÜ­DA­HA­LE
Bi­rin­ci sa­na­yi dev­ri­miy­le ya­şa­nan sü­reç­ten gü­nü­mü­ze kadar bir­çok dö­nü­şüm ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­ten Young, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü; “3. Sa­na­yi Dev­ri­miy­le bir­lik­te oto­mas­yon sis­tem­le­ri, bil­gi­sa­yar ta­ban­lı kont­rol ve ağ­la­ra bağ­la­na­bi­len üre­tim ma­ki­na­la­rı ha­ya­tı­mı­za girdi. Bugün ise, en­teg­re sis­tem­ler, insan odak­lı, esnek kon­fi­gü­ras­yon ve stan­dart bağ­lan­tı tip­le­ri­ni bize sunan En­düst­ri 4.0 ile karşı kar­şı­ya­yız. Gerek üre­tim­de, gerek lo­jis­tik ağı­nız­da onun bu­lut­ta eş za­man­lı bir ikizi var­dır, sis­tem­de bunu takip ede­rek, bilgi ala­rak onu takip ede­bi­lir­si­niz ve bir sorun ya­şan­ma­sı ha­lin­de erken mü­da­ha­le ede­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca en çok bana gelen so­run­lar­dan biri, ‘in­san­lar işsiz ka­la­cak mı’ so­ru­su. En­düst­ri 4.0 in­san­la­rın iş­siz­li­ği­ne sebep ola­cak bir şey de­ğil­dir. Fab­ri­ka oto­mas­yo­nu ayrı bir şey­dir, ‘En­düst­ri 4.0’ fark­lı bir şey­dir.”
DÜ­NA­YA­DA BİLGİ SA­VA­ŞI
Ge­li­şen tek­no­lo­jiy­le ya­tı­rım bi­çim­le­ri­nin de de­ğiş­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Ste­ven Young, “Dün­ya­da bilgi sa­va­şı baş­lı­yor, bulut tek­no­lo­ji­sin­de de tek­no­lo­ji­ni­zi ko­ru­ya­mı­yor­sa­nız bu sizin yu­mu­şak kar­nı­nız ola­cak. Lo­jis­tik ma­li­yet­le­ri­ne artık kimse para öde­mek is­te­mi­yor, eğer Çin’e bir hiz­met ver­mek is­ti­yor­sa­nız, Çin sana diyor ki gel fir­ma­nı benim ül­kem­de kur. Fir­ma­lar bunun çok far­kın­da­lar ve lo­jis­tik ma­li­ye­tin ürüne bir katkı sağ­la­ma­dı­ğı­nın far­kın­da­lar. Bu ne­den­le ye­ni­dün­ya dü­ze­nin­de tek­no­lo­ji­yi takip etmek ge­re­ki­yor ve müş­te­ri­niz ne­re­dey­se üre­ti­mi­niz­de orada ol­ma­lı” dedi. Di­ji­tal bir dev­rim­le bir­lik­te sanal bir dünya oluş­tu­ğu­nu dile ge­ti­ren Ste­ven Young, “‘Y’ ku­şa­ğı ile baş­la­yan, ‘yeni tü­ke­ti­ci’ de bu di­ji­tal dün­ya­da ol­ma­ya hazır ve o zaman ge­le­ce­ğin dün­ya­sın­da yer almak için En­düst­ri 4.0 ve di­ji­tal dev­ri­min için­de olmak ge­rek­li” dedi. Top­lan­tı, ANSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­lah Er­do­ğan ve Top­lan­tı Baş­ka­nı L. Hilmi Ünsal’ın, Bosch Tür­ki­ye ve Or­ta­do­ğu Baş­ka­nı, DEİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi , Tür­ki­ye- Al­man­ya İş Kon­se­yi Baş­ka­nı Ste­ven Young’a günün anı­sı­na ve­ri­len pla­ket tak­di­mi­nin ar­dın­dan son buldu. Müj­gan IŞIK

DÜN­YA­ DİJİTAL DEVRİME HAZIR Haberine Yorum Yapınız