Av­ru­pa için büyük çe­kiş­me

Lig'in bi­ti­mi­ne 7 hafta kala ta­kım­la­rın Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma mü­ca­de­le­si iyi­den iyiye kı­zış­ma­ya baş­la­dı. Önü­müz­de­ki hafta An­tal­yas­por, Trab­zons­por ile Ga­la­ta­sa­ray, Fe­ner­bah­çe ile Av­ru­pa'ya gitme adına çok önem­li maç­la­ra çı­ka­cak­lar.


Süper Lig’de şam­pi­yon­luk ve Av­ru­pa ku­pa­la­rı için en kri­tik ay nisan ola­cak. Özel­lik­le zir­ve­de­ki ta­kım­la­rın bir­bir­le­riy­le oy­na­ya­cak­la­rı mü­ca­de­le­ler, lig sı­ra­la­ma­sı­nı da büyük oran­da şe­kil­len­di­recek.Lider Be­şik­taş, 29. haf­ta­da ta­kip­çi­si Me­di­polBa­şak­şe­hir dep­las­ma­nı­na gi­decek. Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda yo­lu­na devam eden tu­run­cu-la­ci­vert­li­ler, nisan ayı­nın son haf­ta­sın­da yarı final ilk ma­çın­da Fe­ner­bah­çe ile kar­şı­la­şa­cak. Şam­pi­yon­lar Ligi’ne ka­tıl­ma mü­ca­de­le­si veren Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray da 28. haf­ta­da Türk Te­le­kom Arena’da karşı kar­şı­ya ge­lecek. Derbi maç ön­ce­sin­de sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin, Ga­la­ta­sa­ray’ın yal­nız­ca 1 puan önün­de bu­lun­ma­sı bu kar­şı­laş­ma­nın öne­mi­ni bir kat daha art­tı­rı­yor. Süper Lig’de 5. sı­ra­da­ki Trab­zons­por da 28. haf­ta­da 1 puan ge­ri­sin­de bu­lu­nan An­tal­yas­por’a konuk ola­cak. Bu mü­ca­de­le UEFA Av­ru­pa Ligi’ne ka­tıl­mak is­te­yen iki takım için önem­li bir viraj ola­rak du­ru­yor. Spor Toto Süper Lig i şam­pi­yon bi­ti­ren takım Şam­pi­yon­lar Ligi grup­la­rı­na doğ­ru­dan ka­tı­la­cak. Ligi ikin­ci sı­ra­da bi­ti­recek ekip ise Şam­pi­yon­lar Ligi grup­la­rı için iki ön eleme maçı oy­na­ya­cak. 3 ve 4. sı­ra­da­ki ta­kım­lar UEFA Av­ru­pa Ligi ne ka­tı­lım sağ­la­ya­cak, Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı nı ka­za­nan takım ise UEFA Av­ru­pa Ligi grup­la­rın­da doğ­ru­dan yer ala­cak.
Trab­zons­por ve An­tal­yas­por’un kalan maç­la­rı şöyle ,
5- Trab­zons­por: 44 puan
An­tal­yas­por (D)
Genç­ler­bir­li­ği
Kay­se­ris­por
Ada­nas­por (D)
Ba­şak­şe­hir
Fe­ner­bah­çe (D)
Bur­sas­por
6- An­tal­yas­por: 43 puan
Trab­zons­por 
Ada­nas­por (D)
Ba­şak­şe­hir
Fe­ner­bah­çe (D)
Bur­sas­por
Ka­sım­pa­şa (D)
Ga­zi­an­teps­por


Ser­can Ay­tış

Av­ru­pa için büyük çe­kiş­me Haberine Yorum Yapınız