YAŞ­LI­LA­RA İKİN­Cİ SÜRP­RİZ

Yaş­lı­lar Haf­ta­sı ne­de­niy­le Kemer'de ya­şa­yan 65 yaş üstü va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne pasta ser­vi­si yapan Kemer Be­le­di­ye­si, bir kez daha aynı ad­res­le­re gi­de­rek bu zi­ya­ret­le­rin fo­toğ­raf­la­rı­nı he­di­ye etti.


İhti­yar de­li­kan­lı­lar bu ikin­ci sürp­riz kar­şı­sın­da çok mutlu ol­du­lar. 
Kemer Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Yaş­lı­lar Haf­ta­sı ne­de­niy­le dü­zen­le­nen et­kin­lik­te Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül ve eşi Neşe Gül, il­çe­de ya­şa­yan bazı 65 üstü va­tan­daş­la­rı ad­res­le­rin­de zi­ya­ret etmiş ve bu zi­ya­ret anı­sı­na on­lar­la bir­lik­te pasta kes­miş­ti. Şimdi de bu zi­ya­ret­le­rin fo­toğ­raf­la­rı birer tablo ha­li­ne ge­ti­ril­di.

YAŞ­LI­LA­RA İKİNCİ SÜRPRİZ
Kö­şe­sin­de bir saat bu­lu­nan büyük boy tab­lo­lar Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Yük­sel, Kemer Be­le­di­ye­si Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Tamer Mutlu ve ekibi ta­ra­fın­dan ih­ti­yar de­li­kan­lı­la­rın ad­res­le­ri­ne gö­tü­rül­dü. Yaş­lı­lar Haf­ta­sı’ndaki sürp­ri­zin ar­dın­dan ikin­ci sürp­ri­zi ya­şa­yan yaş­lı­la­rın mut­lu­luk­la­rı göz­le­rin­den oku­nu­yor­du. Arife Kara, Ce­mi­le Çabuk ve Hü­se­yin Yıl­maz’a fo­toğ­raf­la­rı­nı tes­lim eden Kemal Yük­sel ve be­ra­be­rin­de­ki ekip, şehit ba­ba­sı olan Hü­se­yin Yıl­maz’a bir de Türk Bay­ra­ğı he­di­ye etti. Bu he­di­ye kar­şı­sın­da duy­gu­la­nan Yıl­maz, Kemer Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür etti.

“ONLAR MUT­LUY­SA, BİZ DE MUT­LU­YUZ”
Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, “Bü­yük­le­ri­mi­zin göz­le­rin­de­ki bu mut­lu­lu­ğu gö­rün­ce biz de çok mutlu olu­yo­ruz. Yaş­lı­lar Haf­ta­sı ne­de­niy­le bü­yük­le­ri­mi­zi zi­ya­ret ede­rek on­lar­la bir­lik­te pasta kes­miş­tik ama bir de bu an­la­rı ölüm­süz­leş­tir­mek is­te­dik. Zi­ya­ret et­ti­ği­miz ev­ler­de çek­tir­di­ği­miz anı fo­toğ­raf­la­rı­nı birer tablo ha­li­ne ge­ti­re­rek on­la­ra he­di­ye ettik. Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ör­ne­ği bu ça­lış­ma­la­rı­mız hız kes­me­den devam edecek” dedi. 

Yunus İçen