Te­ni­sin kalbi Kemer'de atı­yor

Üni­ver­si­te­ler Arası Masa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı, Kemer'de baş­la­dı.


Tür­ki­ye Üni­ver­si­te­ler Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Kemer'de bir otel­de dü­zen­le­nen şam­pi­yo­na­ya, 80 erkek takım, 42 kadın ta­kım­dan 163'ü erkek, 92'si kadın olmak üzere top­lam 255 spor­cu ka­tı­lı­yor. Şam­pi­yo­na­da mü­sa­ba­ka­lar, tek er­kek­ler ve tek ka­dın­lar ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pı­lı­yor. Tür­ki­ye Üni­ver­si­te Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Tem­sil­ci­si Yal­çın Gür­pı­nar, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şam­pi­yo­na­ya 255 spor­cu­nun ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, mü­sa­ba­ka­la­rın güzel baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Şam­pi­yo­na­yı her­han­gi bir sorun ol­ma­dan ta­mam­la­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gür­pı­nar, şam­pi­yo­na­ya 81 ilde bu­lu­nan üni­ver­si­te­ler­den spor­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Gür­pı­nar, şam­pi­yo­na son­ra­sı de­re­ce­ye giren spor­cu­la­ra kupa ve ma­dal­ya ve­ri­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Şam­pi­yo­na, 14 Nisan Cuma günü sona erecek. 
Yunus İçen 

Te­ni­sin kalbi Kemer'de atı­yor Haberine Yorum Yapınız