Mor, koşar adım Akrep'e

3 büyüklerin ısrarla transfer etmek istediği Borussia Dortmund'un ve Milli Takımımızın başarılı futbolcusu Emre Mor Antalyaspor'a transfer olmak üzere. Mor?un transferi için bizzat Başkan Ali Şafak Öztürk'ün devreye girdiği iddia ediliyor.


Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş ve Ga­la­ta­sa­ray'ın ıs­rar­la kad­ro­su­na kat­mak is­te­di­ği Emre Mor için An­tal­yas­por'dan sürp­riz bir atak geldi. Sezon ba­şın­da da genç oyun­cu­yu kad­ro­su­na kat­mak için gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nan, ancak ba­şa­rı­lı ola­ma­yan Kır­mı­zı-Be­yaz­lı­la­rın Baş­ka­nı Ali Şafak Öz­türk, bu kez trans­fer­de avan­taj­lı du­ru­ma geçti.

Baş­kan Öz­türk'ün, 24 Mart'ta Tür­ki­ye ile Fin­lan­di­ya ara­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma ne­de­niy­le An­tal­ya'ya gelen genç yıl­dız­la kendi ote­lin­de bir araya gel­di­ği or­ta­ya çıktı. Bir top­lan­tı yıl­dız fut­bol­cu­nun Me­na­je­ri Muzzi Özcan ile yapan Baş­kan Öz­türk'ün, trans­fer­de büyük yol kat et­ti­ği be­lir­til­di. Gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Emre Mor'un Tür­ki­ye'ye trans­fe­ri­nin ger­çek­leş­me­si ha­lin­de ad­re­si­nin An­tal­yas­por ola­ca­ğı sö­zü­nün alın­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­lir­ken, şimdi göz­ler Bo­rus­sia Dort­mund'un ve­re­ce­ği ka­ra­ra çev­ril­di. Alman tem­sil­ci­si, Milli fut­bol­cu­yu ki­ra­la­ma ka­ra­rı al­ma­sı ha­lin­de Kır­mı­zı-Be­yaz­lı kulüp, resmi trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­cak. Bu sezon ligde ve Şam­pi­yon­lar Ligi'nde 14 maçta görev alan 19 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, 1 gol ve 3 asist­lik per­for­mans ser­gi­le­di.


EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor (d. 24 Tem­muz 1997, Brønshøj), Da­ni­mar­ka'da ye­tiş­miş Türk milli fut­bol­cu. Bun­des­li­ga ekip­le­rin­den Bo­rus­sia Dort­mund'da forma giy­mek­te­dir. Mor, fut­bo­la 4 ya­şın­da Brønshøj Boldk­lub'te baş­la­dı ve daha sonra U-19 ta­kı­mı­na kadar yük­sel­di­ği Lyngby BK'ya trans­fer oldu. 2014 yı­lın­da Fran­sa ta­kım­la­rın­dan AS Sa­int-Éti­en­ne ta­ra­fın­dan de­ne­nen fut­bol­cu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a trans­fer oldu.
28 Kasım 2015'te Ran­ders FC ile oy­na­nan Da­ni­mar­ka Ligi ma­çın­da kad­ro­ya alı­nan fut­bol­cu, 84. da­ki­ka­da oyuna gi­re­rek ilk ma­çı­na çık­mış oldu. 28 Şubat 2015'te Vi­borg FF ile oy­na­nan maçta ka­ri­ye­ri­nin ilk go­lü­nü attı. İlk se­zo­nun­da 13 maça çıkan fut­bol­cu, se­zo­nu 2 gol ve 2 asist­le ka­pa­tır­ken, ce­za­lı ol­du­ğu ve millî ta­kı­ma çağ­rıl­dı­ğı za­man­lar dı­şın­da bütün ikin­ci yarı maç­la­rı­na çıktı.


MİLLİ TAKIM KARİYERİ 
Emre, Da­ni­mar­ka'nın genç millî ta­kım­la­rıy­la ile top­lam­da 22 maça çıkıp 3 de gol at­ma­yı ba­şar­dı. 2016 yı­lın­da Tür­ki­ye Millî Takım'ını ter­cih etti. Mart ayın­da Tür­ki­ye U-21 ta­kı­mıy­la ilk ma­çı­na çıktı. Mayıs 2016'da Fatih Terim ta­ra­fın­dan Fran­sa'da dü­zen­le­nen EURO 2016 aday kad­ro­su­na çağ­rıl­dı. 29 Mayıs 2015'te Ka­ra­dağ ile oy­na­nan ha­zır­lık ma­çın­da ilk kez sa­ha­ya çıktı.[2] 2 gün sonra ise tur­nu­va­ya giden kad­ro­da ola­ca­ğı açık­lan­dı.
12 Ha­zi­ran 2016'da Hır­va­tis­tan ile oy­na­nan maçta 69. da­ki­ka­da Cenk Tosun'un ye­ri­ne oyuna gi­re­rek ilk resmi ma­çı­na çıktı ve Tür­ki­ye'nin Av­ru­pa şam­pi­yo­na­la­rın­da forma giy­miş en genç fut­bol­cu­su oldu. 21 Ha­zi­ran 2016'da oy­na­nan Çek Cum­hu­ri­ye­ti ma­çın­da ise ilk 11 baş­la­yan fut­bol­cu, ilk golün asis­ti­ni yaptı. 27 Mart 2017 ta­ri­hin­de Mol­do­va ile oy­na­nan ha­zır­lık ma­çın­da milli ta­kım­da­ki ilk go­lü­nü kay­det­miş­tir.

Mor, koşar adım Akrep'e Haberine Yorum Yapınız