Bas­ket­te hedef belli

Sezon başı ya­pı­lan trans­fer­ler ile 1.?Lig?i ne kadar is­te­di­ği­ni gös­te­ren An­tal­yas­por yö­ne­ti­min­de hedef Bas­ket ta­kı­mı­nı 1. Lig'e yük­selt­mek. Final Grubu'nda oy­na­dı­ğı 4 maçın 3?ünü ka­za­nan Ak­rep­le­rin he­de­fi kalan maç­la­rı­nı da ka­za­na­rak mutlu sona ulaş­mak.


Son ma­çın­da dep­las­man­da Tofaş Ge­li­şim’i 65-57 mağ­lup eden An­tal­yas­por Bas­ket­bol Ta­kı­mı, adım adım 1.?Lig’e iler­li­yor. Tofaş ma­çın­da, İlk pe­ri­yo­du 19-16 ge­ri­de ta­mam­la­yan An­tal­yas­por, ikin­ci pe­ri­yot­ta yal­nız­ca 8 sayı üret­ti ve ilk dev­re­yi 34-26 ge­ri­de ka­pat­mış­tı. Üçün­cü pe­ri­yot­ta to­par­la­nan An­tal­yas­por, 3. pe­ri­yo­dun so­nun­da farkı 1 sa­yı­ya in­dir­me­yi ba­şar­mış­tı. Son pe­ri­yot­ta oyu­nun ha­ki­mi­ye­ti­ni ta­ma­men eline alan kır­mı­zı-be­yaz­lı ekip mü­ca­de­le­den 65-57 ay­rıl­ma­yı bil­miş­ti.
TBL2 Final Grubu’nda 4 ma­çı­nı oy­na­yan An­tal­yas­por Bas­ket­bol Ta­kı­mı, final gru­bun­da 3 ga­li­bi­yet, 1 mağ­lu­bi­yet­lik per­for­man­sıy­la 2.sı­ra­da bu­lu­nu­yor..?TBL2 Final Grubu’nda 10 maça çı­ka­cak olan An­tal­yas­por’un oy­na­ma­sı ge­re­ken 6 maçı daha bu­lu­nu­yor.?TBL2 Final Grubu’nda bu­lu­nan 6 ta­kım­dan grubu ilk 2 sı­ra­da ta­mam­la­yan ta­kım­lar 1.?Lig’e çık­ma­ya hak ka­za­nı­yor.

22 NİSAN 2017 CU­MAR­TESİ
An­tal­yas­por-Ka­re­sis­por
16.00 10 Bin Ki­şi­lik Salon
28 NİSAN 2017 CUMA
16.00 Orman Genç­lik-An­tal­yas­por
06 MAYIS 2017 CU­MAR­TESİ
An­tal­yas­por-Art­vin Be­le­di­ye
16.00 10 Bin Ki­şi­lik Salon
13 MAYIS 2017 CU­MAR­TESİ
16.30 Mer­sin BŞB-An­tal­yas­por
20 MAYIS 2017 CU­MAR­TESİ
An­tal­yas­por-To­faş Ge­li­şim
16.00 Ata­türk Spor Sa­lo­nu
28 MAYIS 2017 PAZAR
16.00 Ka­re­sis­por-An­tal­yas­por
Ser­can Ay­tış

Bas­ket­te hedef belli Haberine Yorum Yapınız