BA­LIK­ÇI TEK­NE­Sİ­NE CEZAİ İŞLEM

Kemer'de BAGİS sis­te­mi ça­lış­ma­yan ba­lık­çı tek­ne­si­ne cezai işlem uy­gu­lan­dı. Tek­ne­de bu­lu­nan 69 kasa balık ise açık art­tır­may­la sa­tıl­dı.


Fuat Reis 1 isim­li balık av­la­ma tek­ne­si kap­tan İsmail E. ve 3 ça­lı­şa­nı ile bir­lik­te 31 Mart ta­ri­hin­de Mar­ma­ris Li­ma­nı’ndan çıkış yap­tı­lar. 14 Nisan ta­ri­hin­de Kemer’in yak­la­şık 10 mil açı­ğı­na gelen tek­ne­yi, saat 20:40 su­la­rın­da rutin kont­rol­le­ri­ne çıkan Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağlı SAGET 17 bot ko­mu­tan­lı­ğı mü­ret­te­ba­tı ta­ra­fın­dan kont­rol edi­len tek­ne­de BAGİS (Ba­lık­çı Ge­mi­le­ri İzleme Sis­te­mi)’nin açık ol­ma­dı­ğı tes­pit edil­di.?SAGET 17 bot ko­mu­tan­lı­ğı ekibi, BAGİS sis­te­mi açık ol­ma­dan ya­pı­lan av­lan­ma­da ya­ka­la­nan 2 kasa Japon Ka­ri­des, 13 kasa iz­ma­rit, 3 kasa büyük ka­ri­des, 9 kasa sa­la­mu­ra, 4 kasa lip­sos, 2 kasa fener ba­lı­ğı, 6 kasa çim­çim, 10 kasa mer­can, 1 kasa ka­la­mar, 5 kasa lokum, 7 kasa bar­bun, 5 kasa mez­git, 2 kasa kır­mı­zı ka­ri­des olmak üzere top­lam­da 69 kasa deniz ürü­nü­ne el ko­nul­du.El ko­nu­lan 69 kasa deniz ürünü Kemer İlçe Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dü­rü­lü­ğü ile İlçe Milli Emlak ta­ra­fın­dan ilçe Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’nda dü­zen­le­nen mü­sa­de­re ile sa­tı­lır­ken, Fuat Reis 1 isim­li tek­ne­ye ise balık av­la­ma tek­ne­sin­de BAGİS Ci­ha­zı ka­pa­lı ve arı­za­lı ola­rak seyir yap­mak­tan 2 bin 310 Lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Yunus İçen