Her şey doğa için

Kemer'de beş yıl­dız­lı bir otel yeşil yıl­dız kri­ter­le­rin­den ol­du­ğu mın­tı­ka te­miz­li­ği­ni Ala­ca­su Koyu (Cen­net Koyu)'nda ger­çek­leş­tir­di.


Kemer İlçesi’nde 5 yıl­dız­lı FameRe­si­den­ce Kemer Otel, almış ol­du­ğu Yeşil Yıl­dız ne­de­niy­le yıl içe­ri­sin­de be­lir­le­nen dö­nem­ler­de yap­tı­ğı mın­tı­ka te­miz­li­ği çer­çe­ve­sin­de Çam­yu­va Ma­hal­le­si’ne bağlı Ala­ca­su mev­kii (Cen­net Koyu)’nda per­so­nel­le­ri ile bir­lik­te te­miz­lik yaptı.Dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon ile il­gi­li ola­rak açık­la­ma yapan FameRe­si­den­ce Kemer Ote­lin Ka­li­te Mü­dü­rü Sevin Le­vent; “Ote­li­miz Yeşil Yıld­zı sa­hi­bi bir iş­let­me. Yeşil Yıl­dız iş­let­me­si­nin man­tık­la­rın­dan yani 122 kri­te­rin­den bir ta­ne­si de mın­tı­ka te­miz­li­ği yapma adı al­tın­da do­ğa­ya, çev­re­ye bir katkı sağ­la­ma­mız is­te­ni­yor. Bizde otel per­so­nel­le­ri ile bir­lik­te bu eşsiz ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan sit alanı ola­rak be­lir­len­miş Cen­net Koyu’nda bir mın­tı­ka te­miz­li­ği dü­zen­le­dik. Ben per­so­nel­le­ri­me ve otel­de des­tek sağ­la­yan tüm de­part­man amir­le­ri­me kendi adıma te­şek­kür edi­yo­rum.”14 yıl­dır Kemer’e gelen ve ote­lin sü­rek­li müş­te­ri­si ha­li­ne gelen, 62 ya­şın­da­ki Hol­lan­da­lı Ing­ridRi­et­dijk; “Uzun yıl­lar­dır gel­miş ol­du­ğum ül­ke­niz­de böyle bir et­kin­li­ğe ka­tıl­mak­tan çok büyük zevk aldım ve bunu da yap­mam ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor­dum. Uzun yıl­lar gel­dik­ten sonra ufa­cık­ta olsun kat­kım olsun is­te­dim.Ül­ke­niz çok güzel bir ülke, tek üzül­dü­ğüm nokta çev­re­yi bu kadar çok kir­le­til­me­sin­den do­la­yı üzün­tü du­yu­yo­rum. Böyle güzel bir ül­ke­yi daha temiz kul­la­na­bi­lir­si­niz.”

Yunus İçen 

Her şey doğa için Haberine Yorum Yapınız