İlk­ba­har fo­toğ­ra­fa bü­rün­dü

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, 20'nci Çevre Hiz­met Ödül­le­ri Dünya Günü Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 'An­tal­ya'da İlk­ba­har ve Çevre' ko­nu­lu fo­toğ­raf ser­gi­si açıl­dı.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, 'An­tal­ya'da İlk­ba­har ve Çevre' ko­nu­lu fo­toğ­raf ser­gi­si, öğ­ren­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nul­du. 20'nci Çevre Hiz­met Ödül­le­ri Dünya Günü Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu Fu­aye­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len açı­lı­şa, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si Tarım Ma­ki­na­la­rı ve Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Can Er­te­kin, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Bü­lent Top­ka­ya, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si De­ka­nı Ayhan Topuz ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin çek­miş ol­du­ğu fo­toğ­raf­la­rın su­nul­du­ğu sergi, 18-21 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da ge­zi­le­bi­lecek. 
İLGİ BÜYÜK
Ser­gi­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si Tarım Ma­ki­na­la­rı ve Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­li­ği Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Can Er­te­kin, 20'nci Çevre Hiz­met Ödül­le­ri Dünya Günü Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, hafta bo­yun­ca çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, An­tal­ya'da 'İlk­ba­har ve Çevre' ko­nu­lu fo­toğ­raf ser­gi­si­nin, DeepoOut­let Cen­ter ve GSF Fo­toğ­raf Bö­lü­mü kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Ço­ğun­luk­la üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan çe­ki­len 'An­tal­ya'da İlk­ba­har ve Çevre' ko­nu­lu fo­toğ­raf­lar, An­tal­ya'nın İlk­ba­har'a gi­ri­şi­ni göz­lem­le­yen öğ­ren­ci­le­rin, fark­lı bakış açı­la­rıy­la çek­tik­le­ri ka­re­ler çok be­ğe­nil­di. Öğ­ren­ci de­ği­şim prog­ra­mıy­la üni­ver­si­te­ye gelen ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci­le­rin de ser­gi­ye il­gi­si büyük oldu. Eyüp­han Öz