Ya­ra­lı şahin, emin el­ler­de

Kemer'de Ali Kale isim­li va­tan­daş, yol ke­na­rın­da ya­ra­lı halde bul­du­ğu şa­hi­ni Hay­van Ba­rın­dır­ma, Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi'ne gö­tür­dü. Şahin, te­da­vi al­tı­na alın­dı.


Kemer'e bağlı Ge­del­me Yay­la­sı'nda Ali Kale isim­li va­tan­daş, yol ke­na­rın­da ya­ra­lı halde şahin buldu. Kale, şa­hi­nin uça­ma­dı­ğı­nı ve sol ka­na­dı­nın si­lah­la ya­ra­lan­dı­ğı­nı gö­rün­ce şa­hi­ni Kemer Be­le­di­ye­si Hay­van Ba­rın­dır­ma, Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi'ne gö­tür­dü.Kemer Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner He­ki­mi Fevzi Uzun, ya­ra­lı şa­hi­ni te­da­vi al­tı­na aldı. Uzun, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ya­ra­lı şa­hi­nin hay­van sever Ali Kale ta­ra­fın­dan ba­rı­na­ğa ge­tir­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, şa­hi­nin ır­kı­nı tes­pit ede­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Sol ka­na­dın­dan si­lah­la ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lir­le­dik­le­ri­ni an­la­tan Uzun, "Kur­şun sol ka­na­dın­da ke­mi­ği par­ça­la­mış. Ha­re­ket­siz kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak ya­ra­sı­nı te­miz­le­dik ve ilk mü­da­ha­le­si­ni yap­tık. An­tal­ya Hay­va­nat Bah­çe­si'ne gön­der­ce­ğiz. Te­da­vi­si orada devam edecek. Ha­ya­tı­nın geri ka­la­nı­nı en­gel­li ge­çi­recek ama ha­yat­ta ka­la­cak." diye ko­nuş­tu.Ya­ra­lı şahin daha sonra bir ka­fe­se ko­nu­la­rak bes­len­di. 
Yunus İçen 

Ya­ra­lı şahin, emin el­ler­de Haberine Yorum Yapınız