Genç­ler, milli olmak için gü­re­şecek

Kemer'de dü­zen­le­nen 13-15 Yaş Gre­ko­ro­men Tür­ki­ye Güreş Şam­pi­yo­na­sı baş­la­dı. Mü­sa­ba­ka­lar da de­re­ce­ye giren spor­cu­lar ara­sın­dan milli takım aday kad­ro­su­nun se­çi­lecek.


Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Göy­nük Ata­türk Spor Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan şam­pi­yo­na­ya 59 ilden 824 spor­cu ka­tıl­dı. Spor­cu­lar, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 ve 100 ki­log­ram sık­let­le­rin­de mü­ca­de­le edi­yor. Şam­pi­yo­na­da zaman zaman ufak sa­kat­lık­lar­da ya­şan­dı. Şam­pi­yo­na Baş Ha­ke­mi Sa­det­tin Yücel, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şam­pi­yo­na­ya ka­tı­lı­mın çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, mü­sa­ba­ka­lar so­nu­cun­da de­re­ce­ye giren spor­cu­lar ara­sın­dan milli takım aday kad­ro­su­nun se­çi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Milli ta­kı­ma se­çi­len spor­cu­la­rın Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'nda Tür­ki­ye'yi tem­sil ede­cek­le­ri­ni ifade eden Yücel, şam­pi­yo­na­da kıran kı­ra­na mü­ca­de­le­le­re şahit ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.- Bolu'dan şam­pi­yo­na­ya gelen spor­cu­la­rın kaza yap­ma­sı­Şam­pi­yo­na için Bolu'dan An­tal­ya'nın Kemer il­çe­si­ne ge­lir­ken dün Dö­şe­me­al­tı il­çe­sin­de Hasan D'nin kul­lan­dı­ğı 14 EM 686 pla­ka­lı mi­ni­bü­sün dev­ril­me­si so­nu­cu ya­ra­la­nan 5 spor­cu hak­kın­da da ko­nu­şan Yücel, şun­la­rı söy­le­di:"Bolu'dan gelen güreş ka­fi­le­si­nin tra­fik ka­za­sı ge­çir­di­ği için fe­de­ras­yon ola­rak mü­sa­ba­ka­la­ra üzgün baş­la­dık. Kaza so­nu­cu ya­ra­la­nan spor­cu­lar­dan iki­si­nin yoğun ba­kım­da ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Diğer spor­cu­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı ise iyi. Dok­tor­lar­dan al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre yoğun ba­kım­da yatan spor­cu­la­rın da du­rum­la­rı­nın iyiye git­ti­ği­ni öğ­ren­dik. Ya­ra­lı spor­cu­la­ra Allah'tan acil şi­fa­lar di­li­yo­rum." 
Yunus İçen