Ra­kam­lar­da artış var

An­tal­yas­por, ligin 28. hafta ma­çın­da Cu­mar­te­si günü kendi sa­ha­sın­da Trab­zons­por ile oynayacak.​Her iki ta­kı­mın Av­ru­pa şansı açı­sın­dan ha­ya­ti önem ta­şı­yan bu maç ön­ce­si Pas­so­lig kartı sa­yı­sı son 1 haf­ta­da artış gös­te­re­rek 68.676’dan 70.225 oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Trab­zons­por'u konuk et­me­ye ha­zır­la­nan An­tal­yas­por ha­zır­lık­la­rı­na devam edi­yor. Camia da her­ke­sin Av­ru­pa yo­lun­da final maçı ola­rak gör­dü­ğü Trab­zons­por ma­çı­na sa­yı­lı gün­ler kaldı. Bu zorlu maç ön­ce­si An­tal­yas­por Pas­so­lig kartı sa­yı­sı da son 1 haf­ta­da artış gös­te­re­rek 68.676’dan 70.225 oldu. Son 1 haf­ta­da An­tal­yas­por Pas­so­lig kartı sa­yı­sı 1549 artış gös­ter­di. An­tal­yas­por Ku­lü­bü, Be­şik­taş maçı ön­ce­sin­de in­di­rim­li bilet po­li­ti­ka­sı­na git­miş, An­tal­yas­por Pas­so­lig Kartı sa­yı­sı 64.296 iken hızlı artış ol­ma­ya baş­la­mış­tı.İndi­rim­li bilet po­li­ti­ka­sı­na Trab­zons­por ma­çın­da da devam eden An­tal­yas­por’un Pas­so­lig kartı sa­yı­sı güç geç­tik­çe artış gös­ter­me­ye devam edi­yor.Yö­ne­tim için­den ya­pı­lan tah­min maç gü­nü­ne kadar bu sa­yı­nın daha da fazla ar­ta­ca­ğı yö­nün­de.son bir haf­ta­da 1549 ta­raf­tar Pas­so­ligaldı.Yö­ne­tim bu sa­yı­nın maç günü 2000’e ula­şa­ca­ğı­nı tah­min ediyor.​Antalyas­por Süper Lig’de Pas­so­lig sı­ra­la­ma­sın­da 70.255 ta­raf­tar ile 7. sı­ra­da bulunuyor.​Akrep lig baş­la­dı­ğı zaman 9. Sı­ra­da idi.​Aldığı ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ile ta­raf­tar­lar maça ilgi duy­ma­ya baş­la­dı ve sı­ra­la­ma­da 2 ba­sa­mak bir den yük­sel­di.


Eyüp­han Öz

Ra­kam­lar­da artış var Haberine Yorum Yapınız