SİHİRLİ KÖPEK ÇO­CUK­LAR­LA

An­tal­ya Dev­let Ti­yat­ro­su, “Si­hir­li Köpek” ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı’nda ço­cuk­la­rı gül­dü­recek. Çocuk oyunu ‘Si­hir­li Köpek’ prö­mi­ye­ri­ni geç­ti­ği­miz gün yap­mış­tı.


‘Si­hir­li Köpek’ 23 Nisan Haf­ta­sı ve Mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sın­da Haşim İşcan Kül­tür Mer­ke­zi Dev­let Ti­yat­ro­su Sah­ne­si’nde küçük se­yir­ci­le­riy­le bu­lu­şa­cak. Nil AYCIL’ın yaz­dı­ğı, Kader GÖZ­PI­NAR’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı oyun için­de ba­rın­dır­dı­ğı il­lüz­yon gös­te­ri­le­ri ile dik­kat çe­ki­yor. 

KÜÇÜK GONCA

Hem ken­di­si ile hem de dünya ile ba­rı­şık olan se­vim­li, ne­şe­li küçük Gonca, si­hir­li bir kö­pek­le kar­şı­la­şır. Onu ar­ka­da­şı Ecem’le de ta­nış­tır­mak ister. Ecem her şey­den çabuk sı­kı­lan, bir türlü mutlu ol­ma­yan bir ço­cuk­tur. Bu yüz­den de si­hir­li kö­pek­le­rin söz­le­ri­ni du­ya­maz. Si­hir­li Köpek’in ko­nuş­ma­sı ancak ya­şam­dan zevk alan­lar­ca an­la­şıl­mak­ta­dır. 

KÖ­PEK­LE KO­NU­ŞUR

Gonca’nın bir kö­pek­le ko­nu­şup soh­bet et­ti­ği­ne şahit, üç hır­sız kö­pe­ği çalıp bir te­le­viz­yo­na ya da sirke satıp para ka­zan­ma­yı düş­ler­ler. Gonca ile Ecem’in elin­den kö­pe­ği almak için iki hi­le­li oyun de­ner­ler. Ama iki­sin­de de ba­şa­rı­lı ola­maz­lar. Ço­cuk­lar on­la­rı sah­ne­den ka­çır­tır. İş ba­şar­ma­nın ve bir­lik ol­ma­nın se­vin­ciy­le Ecem de si­hir­li kö­pe­ğin ko­nuş­ma­sı­nı duy­ma­ya baş­lar.

Eyüp­han ÖZ

SİHİRLİ KÖPEK ÇO­CUK­LAR­LA Haberine Yorum Yapınız