KRİZLERE RAĞ­MEN YA­TI­RIM

Ku­ru­lan ve ka­pa­nan şir­ket­ler is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre; An­tal­ya’da 2016 Mart ayın­da 314 şir­ket ku­rul­du, 28 şir­ket ka­pan­dı. Yine An­tal­ya’da, 2017 Mart ayın­da ise 276 şir­ket ku­rul­du ve 11 şir­ket ka­pan­dı.


Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği 2016-2017 Mart ayına ait ku­ru­lan ve ka­pa­nan şir­ket­ler is­ta­tis­ti­ği­ni açık­la­dı. İsta­tis­tik Ra­por­la­rı­na göre; An­tal­ya’da 2016 Mart ayın­da 314 şir­ket, 1 ko­ope­ra­tif ku­rul­du. Yine aynı ta­rih­te 20 şir­ket ve 3 ko­ope­ra­tif ka­pan­dı, 28 şir­ket ve 7 ko­ope­ra­tif tas­fi­ye edil­di. 2017 Mart ayı ku­ru­lan ve ka­pa­nan şir­ket is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre ise An­tal­ya’da 276 şir­ket ve 3 ko­ope­ra­tif ku­rul­du. Yine aynı ta­rih­te 11 şir­ket, 4 ko­ope­ra­tif ka­pan­dı, 14 şir­ket ve 1 ko­ope­ra­tif ise tas­fi­ye edil­di. 
KA­PA­NAN ŞİRKET 0
Tür­ki­ye sı­nı­rın­da ya­şa­nan sıcak ge­liş­me­ler ise iş adam­la­rı­nı yıl­dır­ma­dı. 2016 Mart ayın­da Art­vin’de 9, Bin­göl’de 22, Er­zin­can’da 12, Muş’da 11, Tun­ce­li’de 4, Şanlı Urfa’da 77, Şır­nak’da 8, Bat­man’da 22 şir­ket ku­rul­du. Bu il­ler­de terör olay­la­rı­na ve ya­şa­nan eko­no­mik da­ral­ma­ya rağ­men, hiç­bir şir­ket ka­pa­tıl­ma­dı. 
YA­TI­RIM­LA­RA DEVAM
Ku­ru­lan ve ka­pa­nan şir­ket­ler is­ta­tis­ti­ği­ne göre; 2017 Mart ayın­da Art­vin’de 6, Bin­göl’de 8, Er­zin­can’da 4, Muş’da 9, Tun­ce­li’de 4, Şanlı Urfa’da 79, Şır­nak’da 17, Bat­man’da 19 şir­ket ku­rul­du. Sı­nır­da ya­şa­nan sıcak ge­liş­me­ler ve eko­no­mi­de­ki da­ral­ma bu­ra­ya ya­tı­rım yapan iş adam­la­rı­nı yıl­dır­ma­dı. Çünkü bu il­ler­de de 2017 Mart ayın­da bir tek şir­ket dahi ka­pan­ma­dı. 
Tülin KOR­KU­TEL­MA­LI­OĞ­LU

KRİZLERE RAĞ­MEN YA­TI­RIM Haberine Yorum Yapınız