AKLIN NE­RE­DEY­Dİ?

An­tal­yas­por’da 3-0 kay­bedilen Trab­zonspor ma­çın­da ver­di­ği tar­tış­ma­lı ka­rar­lar ile maçın so­nu­cu­na di­rekt etki yapan hakem Yaşar Kemal Uğur­lu’ya tep­ki­ler din­mek bil­mi­yor. Uğur­lu’nun ver­di­ği ha­ta­lı ka­rar­lar ta­raf­ta­rın ak­lı­na “Aklın ne­re­dey­di?” so­ru­su­nu ge­tir­di.


İki takım için Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na gitme yo­lun­da büyük önem ta­şı­yan An­tal­yas­por- Trab­zons­por ma­çın­da adeta bir hakem kat­li­amı ya­şan­dı. Maç boyu ver­di­ği ka­rar­lar ile An­tal­yas­por ta­raf­ta­rı­nı çi­le­den çı­ka­ran hakem Yaşar Kemal Uğur­lu adeta maçı kat­let­ti. An­tal­yas­por için Av­ru­pa Ku­pa­la­rı­na gitme yo­lun­da ha­ya­ti önem ta­şı­yan maçta, An­tal­yas­por ta­raf­ta­rı 33 bin se­yir­ci ka­pa­si­te­li An­tal­ya Stadı’nı büyük öl­çü­de dol­dur­du. Böyle bir at­mos­fer­de baş­la­yan kar­şı­laş­ma­da hakem Yaşar Kemal Uğur­lu’nun ver­di­ği ka­ra­lar se­yir­ci­yi çi­le­den çı­kar­dı. 
ETO’O UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ 
Kar­şı­laş­ma­nın 57. Da­ki­ka­sın­da Trab­zons­por ka­le­ci­si Es­te­ban, An­tal­yas­por’un uzun at­tı­ğı topta ceza alanı önüne doğru çı­ka­rak Eto’o topa mü­da­ha­le et­me­den topu teh­li­ke nok­ta­dan uzak­laş­tır­dı. Ar­dın­dan top, po­zis­yo­na yakın nok­ta­da­ki M’Billa’nın önüne düştü ve Es­te­ban bir kez daha ko­şa­rak mü­da­ha­le­siy­le topun ka­le­ye doğru yö­nel­me­si­ne engel oldu.​Antalyas­por’da Eto’o başta olmak üzere oyun­cu­lar, Es­te­ban’ın topa ceza alanı dı­şın­da elle mü­da­ha­le et­ti­ği­ni be­lir­te­rek kır­mı­zı kart is­te­di.​Ancak maçın ha­ke­mi Yaşar Kemal Uğur­lu, po­zis­yo­nun ni­za­mi ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek iti­ra­zı cid­di­ye al­ma­dı. Öte yan­dan Trab­zons­por­lu oyun­cu­la­rın yap­tı­ğı fa­ul­ler­de de sarı kar­tı­nı çı­kar­mak­tan sa­kı­nan hakem Yaşar Kemal Uğur­lu, Trab­zons­por’un sa­ha­yı 11 kişi ta­mam­la­ma­sın­da en büyük des­tek­çi­si oldu.
“KIR­MI­ZI KARTI AT­LA­MIŞ”
Bu arada eski ha­kem­ler­den Deniz Çoban, po­zis­yo­nun kır­mı­zı kart ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­der­ken,” Es­te­ban topu ko­luy­la almış.Kır­mı­zı kartı hakem at­la­mış” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Bu arada maç­tan sonra çok sa­yı­da An­tal­yas­por ta­raf­ta­rı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren aley­hi­ne çok sa­yı­da sos­yal medya pay­la­şı­mın­da bu­lun­du.


Eyp­han Öz

AKLIN NE­RE­DEY­Dİ? Haberine Yorum Yapınız