“LOVE”SUZ OL­MU­YOR!

Alan­yas­por kendi evin­de Os­man­lıs­por’a 1-0 ye­nil­diği maçta Brezilyalı yıldızı Vagner Love özellikle gol yollarda çok aradı.


Alan­y­as­por Cu­mar­te­si günü oy­na­dı­ğı Os­man­lıs­por ma­çı­nı 1-0 kay­bet­ti. Alan­ya spor Tek­nik Di­rek­tö­rü Saf­fet Susiç maç­tan sonra "Hem biz hem onlar po­zis­yo­na gir­dik. Biz bul­du­ğu­muz po­zis­yon­lar­da gol ata­ma­dık, onlar bul­duk­la­rı po­zis­yon­da gol at­tı­lar ve ma­ale­sef bizi yen­di­ler. Maç­tan önce oyun­cu­la­rı­ma çok zor bir maç ola­ca­ğı­nı, Os­man­lıs­por’un zor bir rakip ol­du­ğu­nu söy­le­dim ve de­di­ğim gibi oldu"ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vag­ner Love’un yok­lu­ğu­nun nasıl bir etki ya­rat­tı­ğı so­ru­su­na yanıt veren Susic, ”Tabii Vag­ner Love bizim için iyi ve önem­li bir oyun­cu. Son maç­lar­da her maçta gol ata­rak belki tek ba­şı­na ga­li­bi­yet ka­zan­dır­dı. Ama bizim ta­kı­mı­mız iyi bir takım. İyi de oy­na­dık. Gol bu­la­ma­dık ve ye­nil­dik” diye ko­nuş­tu.Bre­zil­ya­lı yıl­dız Vag­ner Love hafta içi ya­pı­lan ant­ren­man sı­ra­sın­da sa­kat­lan­mış­tı.Love ant­ren­ma­nı ya­rı­da bı­rak­mış­tı. Çe­ki­len MR’da dok­tor­lar Bre­zil­ya­lı­nın sağ ba­ca­ğın­da 2 yır­tık tes­pit et­miş­ler­di. Sağ­lık he­ye­ti yıl­dız fut­bol­cu­nun 2 hafta sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.


Ser­can Ay­tış

“LOVE”SUZ OL­MU­YOR! Haberine Yorum Yapınız