VAG­NER SE­FER­BER­Lİ­Ğİ

Bu hafta evin­de Os­man­lıs­por’a tek gol ile ye­ni­len Alan­yas­por’da, Bre­zil­ya­lı gol­cü­sü Vag­ner Love’u Kay­se­ris­por dep­las­ma­nı­na ye­tiş­tir­me te­la­şı sardı. Klu­bün sağ­lık ekibi Love için adeta se­fer­ber olu­yor.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haf­ta­sın­da Ay­te­miz Alan­yas­por sa­ha­sın­da Os­man­lıs­por’a tek gol ile buyun eğ­miş­ti. Bu kar­şı­laş­ma­ya Bre­zil­ya­lı gol­cü­sü Vag­ner Love’dan yok­sun çıkan Ak­de­niz ekibi özel­lik­le gol yol­la­rın­da çok aradı. Bre­zil­ya­lı gol­cü­nün yok­lu­ğun­da Os­man­lıs­por’a ye­ni­len Ak­de­niz ekibi, ge­lecek hafta ligde kalma yo­lun­da­ki en kri­tik sı­na­vı­nı Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da ve­recek. Bre­zil­ya­lı gol­cü­nün yok­lu­ğun­da Os­man­lıs­por’a ye­ni­len Ak­de­niz ekibi, ge­lecek hafta ligde kalma yo­lun­da­ki en kri­tik sı­na­vı­nı Kay­se­ri dep­las­ma­nın­da ve­recek.​Bu mü­ca­de­le ön­ce­si ise göz­ler ta­ma­men Vag­ner’in üze­ri­ne çev­ril­di. Bal­dı­rın­dan sa­kat­lık ya­şa­yan 16 gollü Vag­ner Love’un cu­mar­te­si günü oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­ya ye­tiş­ti­ril­me­si için se­fer­ber­lik ilan edil­di.​Bu maç ön­ce­sin­de Ay­te­miz Alan­yas­por 34 pu­an­da 13. sı­ra­da bu­lu­nur­ken, Kay­se­ris­por 27 puan ile 15. Sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Bu maç ön­ce­sin­de Kay­se­ris­por’da Tek­nik Di­rek­tör Ser­gen Yal­çın is­ti­fa etti. Kay­se­ris­por yö­ne­ti­mi Serge’nin ye­ri­ne Mesut Bak­kal’ı tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu­na ge­tir­di.

Eyüp­han Öz

VAG­NER SE­FER­BER­Lİ­Ğİ Haberine Yorum Yapınız