ÖĞ­REN­Cİ­LER HÜ­NER­LE­Rİ­Nİ SER­Gİ­LE­Dİ

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde iki ser­gi­nin açı­lı­şı ya­pıl­dı. Öğ­ren­ci­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan olu­şan ‘Hat Min­ya­tür Tez­hip’ ser­gi­si ve ‘Atöl­ye Ser­gi­si’ büyük ilgi gördü


Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len Ge­le­nek­sel Türk Sa­nat­la­rı Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri­nin ‘Hat Min­ya­tür Tez­hip’ ser­gi­si sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nul­du. Ge­le­nek­sel Türk Sa­nat­la­rı bö­lü­mü Öğr. Gör. Zü­ley­ha Zor ve öğ­ren­ci­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan olu­şan ‘Hat Min­ya­tür Tez­hip’ ser­gi­si­nin açı­lı­şı­na Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Osman Erav­şar, öğ­re­tim üye­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. Öğr. Gör. Zü­ley­ha Zor, sergi için öğ­ren­ci­le­ri­nin çok büyük emek ver­di­ği­ni kay­de­de­rek, emeği geçen bütün öğ­ren­ci­le­ri­ne te­şek­kür etti. 
‘MOTİVAS­YO­NU KAY­BET­MEYİN’
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği bir diğer sergi ise Öğ­re­tim Üyesi Yrd. Doç. Nevin Yavuz Azeri ve öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ders kap­sa­mın­da ya­pı­lan eser­ler­den olu­şan ‘Atöl­ye Ser­gi­si’ oldu. Ser­gi­ye An­tal­ya Baro Baş­ka­nı Polat Bal­kan da ka­tıl­dı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Olbia Sanat Ga­le­ri­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ser­gi­de ko­nu­şan Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Osman Erav­şar, dönem içe­ri­sin­de yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, öğ­ren­ci­le­rin iç­le­rin­de­ki mo­ti­vas­yon­la­rı­nı kay­bet­me­me­le­ri­ni söy­le­di. Erav­şar, “Ha­yat­ta in­sa­na yön veren mo­ti­vas­yon­dur. Mes­lek mo­ti­vas­yo­nu­nu şimdi alı­yor­su­nuz, ama bu­ra­da bı­rak­ma­ma­nız ge­re­ki­yor. Bunu sü­rek­li ile­ri­ye ta­şı­ma­nız ge­re­ki­yor” dedi.

Ceren KAYA