SAH­TE­Cİ­LİK UYA­RI­SI!

Yazı, imza, iz ve sah­te­ci­lik ko­nu­la­rı ile tra­fik ka­za­la­rın­da kusur da­ğı­lı­mı ve adli belge in­ce­le­me ala­nın­da uzman mü­ta­la­ası sunan An­tal­ya’nın ünlü ceza Avu­ka­tı Onur Bilge Öz­de­mir, va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.


An­tal­ya’nın ünlü Ceza Avu­ka­tı Onur Bilge Öz­de­mir, genç ya­şı­na rağ­men mes­le­ğin­de büyük ba­şa­rı­la­ra imza atı­yor. Ceza avu­kat­lı­ğı­nın yanı sıra yazı, imza, iz ve sah­te­ci­lik ko­nu­la­rı ile tra­fik ka­za­la­rın­da kusur da­ğı­lı­mı ve adli belge in­ce­le­me ala­nın­da da uzman mü­ta­la­ası sunan Öz­de­mir, va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Son dö­nem­ler­de özel­lik­le imza sah­te­ci­li­ği­nin art­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­de­mir, dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­ra de­ğin­di.
Sa­de­ce imza ye­ter­li değil!
Genç ve ba­şa­rı­lı Avu­kat Öz­de­mir, “İmza sah­te­ci­li­ği, ge­nel­de çek ve se­net­ler­de kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Art ni­yet­li ki­şi­ler, borç­la­rın­dan kur­tul­mak için bu yola baş­vu­ru­yor. Son dö­nem­ler­de de ol­duk­ça artış gös­ter­di. Hal böyle iken, Tür­ki­ye’de sahte imza ko­nu­sun­da pek fazla uzman da bu­lun­mu­yor. Bu­ra­dan va­tan­daş­la­rı­mı­za tav­si­yem, imza at­tır­dık­la­rı ki­şi­le­re, im­za­nın al­tı­na kısa bir de yazı yaz­dır­sın­lar ve imza ya­zı­nın üze­ri­ne taş­sın” di­ye­rek şöyle devam etti:
Mağ­dur du­ru­ma düş­me­yin!
“İnsan­la­rı­mız sa­de­ce sah­te­ci­lik ko­nu­la­rın­da değil, tra­fik ka­za­la­rın­da da kendi ha­ta­la­rın­dan kay­nak­lan­ma­yan ko­nu­lar yü­zün­den mağ­dur du­ru­ma dü­şe­bi­li­yor. Ör­ne­ğin, bir kaza ol­du­ğu zaman, ya siz ya da karşı taraf ha­ta­lı olu­yor. Oysa ka­ra­yol­la­rı ve be­le­di­ye­ler de ha­ta­lı ola­bi­lir. İşte ka­za­nın sü­rü­cü­den kay­nak­lan­ma­dı­ğı­nın or­ta­ya çık­ma­sı için­de mu­hak­kak bir uzman mü­ta­la­ası­na ih­ti­yaç var. Bakın, bur fut­bol­cu için kram­pon ne ise, biz avu­kat­lar için­de bilgi odur.” 
Ser­can AYTIŞ

SAH­TE­Cİ­LİK UYA­RI­SI! Haberine Yorum Yapınız

  • Okuyucu : ayşe baran
  • Yorum : Her ne kadar palahalı bir avukat olsa da :) babamı her gördüğümde tahliye ettiği an aklıma geliyor ve kendisine bir kez daha minnet duyuyorum,Allah yolunu açık etsin :)
  • Okuyucu : Ali
  • Yorum : Sayın avukatım Manavgatda oğluma yardımlarınızı unutmadık.Allah yolunuzulüm açık etsin.
  • Okuyucu : ömer
  • Yorum : Bu memleketin teknik donanıma sahip bu tip hukukçulara ihtiyacı var
  • Okuyucu : Mine
  • Yorum : kendisine sonsuz teşekkürler,beni büyük bir sahtecilik olayından kurtarmıştı.