HA­YAL­LER GER­ÇEK OLDU

Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si, organ nakli bek­le­yen, nakil ya­pı­lan ve di­ya­liz has­ta­sı ço­cuk­la­rın ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için, ‘Ya bek­le­yen siz ol­say­dı­nız?’ pro­je­si ile yola çıktı.


TC. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Organ Nakli Mer­ke­zi ve An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si iş bir­li­ği ile ma­te­ma­tik dersi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si dü­zen­le­di. Organ nakli bek­le­yen, nakil ya­pı­lan ve di­ya­liz has­ta­sı ço­cuk­la­rın ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için oluş­tu­ru­lan proje dün ya­pıl­dı. Pro­je­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu 11-K sınıf öğ­ren­ci­si Sıla Aykın yaptı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si B blok on­ko­lo­ji bö­lü­mün­de organ nakli bek­le­yen ço­cuk­la­rın ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren proje so­rum­lu­su ma­te­ma­tik öğ­ret­me­ni Naime Füsun Yıl­dı­rım, “ ‘Ya bek­le­yen siz ol­say­dı­nız?’ slo­ga­nıy­la yola çık­tık. Bi­raz­da olsa ha­yal­le­ri­ni­zi ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lış­tık. Size söz ve­ri­yo­rum bun­dan sonra her zaman ka­pı­mız okul ola­rak size açık. Kal­bi­miz si­zin­le” dedi. 
YETKİN, TE­ŞEK­KÜR ETTİ
An­tal­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ma­te­ma­tik der­sin­den proje alan 11’inci sınıf öğ­ren­ci­le­ri, organ nakli bek­le­yen ve di­ya­liz has­ta­sı ço­cuk­la­rın ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için bir araya geldi. Her­ke­se örnek olan bu pro­je­de okul mü­dü­rü Kun­tay Yet­kin ko­nuş­ma yaptı. Pro­je­de­ki asıl amaç­la­rı­nın, organ nakli bek­le­yen ve di­ya­liz has­ta­sı ço­cuk­la­rın mo­ti­vas­yon­la­rı­nı ar­tı­rıp, top­lu­mu organ ba­ğı­şı ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­mek ve organ ba­ğı­şı­nı ar­tır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­yen okul mü­dü­rü Kun­tay Yet­kin, pro­je­de yer alan her­ke­se emek­le­ri için te­şek­kür etti. Yet­kin, “Ba­ğış­lar ol­ma­sa, hiç­bir şey ya­pa­ma­yız. Çünkü bun­lar, okul büt­çe­si­ni aşan şey­ler. Ama biz eli­miz­den gelen her şeyi yap­ma­ya ha­zı­rız. Ba­ğış­lar gel­me­ye devam et­ti­ği sü­re­ce, biz de bu pro­je­yi devam et­tir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
‘HASTA OL­MA­YI BEK­LE­MEYİN’
Organ nakli bek­le­yen ço­cuk­lar çok he­ye­can­lı ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­rir­ken, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si organ nakli mer­ke­zi ko­or­di­na­tör so­rum­lu­su Nil­gün Bilal de duy­gu­la­rı­nı ifade etti. Proje hak­kın­da ko­nu­şan Nil­gün Bilal, “Bağış yap­mak için hasta ol­ma­yı bek­le­me­yin. Sağ­lık­lıy­ken de bağış yap­mak ge­rek­li. Organ nakli bek­le­yen ço­cuk­la­rın ha­yal­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­ren ve des­tek veren her­ke­se min­net­ta­rım. Bugün, bu proje ile umut­lar ger­çek­leş­ti. Bu proje için oku­lu­mu­za te­şek­kür ede­riz” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Elif Dal­kı­ran

HA­YAL­LER GER­ÇEK OLDU Haberine Yorum Yapınız