DO­MA­TES, DO­LA­RI SOL­LA­DI

Ki­lo­su 4 li­ra­yı bulan do­ma­tes 3.6 se­vi­ye­sin­de­ki do­la­rı ve 3.9 se­vi­ye­sin­de­ki euro­yu ge­ri­de bı­rak­tı. Ko­mis­yon­cu­lar do­ma­tes fi­yat­la­rı­nın suni ol­du­ğu­nu düş­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.


Yaz kış evi­mi­zin temel di­re­ği do­ma­tes son gün­ler­de fi­ya­tı ile adeta el ya­kı­yor. Rusya ile ya­şa­nan si­ya­si ger­gin­lik sı­ra­sın­da ki­lo­su 1 li­ra­ya kadar düşen ve kim­se­nin adeta yü­zü­ne bak­ma­dı­ğı do­ma­tes son gün­ler­de ya­nı­na kim­se­yi ya­naş­tır­mı­yor. Geçen yıl se­ra­la­ra çok eki­len do­ma­tes­ler para et­me­yin­ce bu sene üre­ti­ci­ler do­ma­tes ye­ri­ne başka mah­sul ekti. Geçen yıla na­za­ran yüzde 30 daha az eki­len do­ma­te­se bir de don dar­be­si ek­len­di. An­tal­ya’daki se­ra­la­rı don vu­run­ca do­ma­tes fi­yat­la­rı tavan yaptı. Se­ra­lar­da do­ma­tes ha­sa­dı sona erer­ken, fi­yat­la­rın düş­me­si için tarla mah­su­lü do­ma­tes­le­rin çık­ma­sı bek­le­ni­yor.

FİYAT­LAR İNME­YECEK 
sebze fi­de­si üre­ti­ci­le­ri “Biz yıl 20 mil­yon adet fide üret­tik. Do­ma­tes ekimi bu sene yüzde 30 azal­dı. Geçen yıl çok eki­len do­ma­tes fi­yat­la­rı dibe vurdu. Bu da üre­ti­ci­le­ri fark­lı ürün­ler ek­me­ye sevk etti. An­tal­ya’da bin dönüm sera don­dan zarar gördü. Se­ra­lar­da sezon sonu ol­ma­sı ek­le­nin­ce fi­yat­lar tavan yaptı. Do­ma­tes fi­yat­la­rı­nın düş­me­si tarla mah­su­lü­nün çık­ma­sı­na bağlı. Do­ma­tes tar­la­da ha­zi­ran ayı gibi çık­ma­ya baş­lar. Bu za­ma­na kadar fi­yat­lar bu se­vi­ye­ler­de sey­re­der” dedi. 


İHRA­CAT ÖNEMLİ BİR FAK­TÖR 

Üre­ti­ci­yi tat­min edecek fi­yat­la­rın ge­çer­li ol­ma­sı için ih­ra­ca­tın ol­maz­sa olmaz ol­du­ğu­nu an­la­tan üre­ti­ci­ler "Kuzey Irak’a ça­lı­şan şuan bir firma var. Av­ru­pa’ya, Rusya’ya Uk­ray­na’ya do­ma­tes ça­lı­şan bir fir­ma­mız yok. Önü­müz­de­ki ay bu fir­ma­la­rın önü açıl­maz ise Rusya pa­za­rı­mı­zın önü açıl­maz­sa fi­yat­lar­da sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­li­riz. Kışın da yine geç ha­sat­tan do­la­yı fi­yat­la­rı­mız 2,5-3 lira se­vi­ye­sin­de sey­re­di­yor­du. Biz şimdi yet­ki­li­le­ri­miz­den, il­gi­li ba­kan­lı­ğı­mız­dan, daha önce söy­le­di­ği­miz gibi Rusya ve diğer al­ter­na­tif pa­zar­la­rı­mı­zın açıl­ma­sı için ive­di­lik­le ça­lış­ma bek­li­yo­ruz" diye ko­nuş­tu.

Se­lat­tin Yet­kin

DO­MA­TES, DO­LA­RI SOL­LA­DI Haberine Yorum Yapınız