Akrep, dep­las­ma­na odak­lan­dı

Spor Toto Süper Lig’in 29. Haf­ta­sın­da An­tal­yas­por, dep­las­man oy­na­ya­ca­ğı Ada­nas­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Akrep bütün he­sap­la­rı­nı 3 puan üze­ri­ne kurdu.


Lig’in 28. haf­ta­sın­da kendi evin­de oy­na­dı­ğı Trab­zons­por ma­çın­da adeta bir hakem fa­ci­ası ya­şa­yan An­tal­yas­por, dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Ada­nas­por ma­çı­na ki­lit­len­di. Bu maç ile il­gi­li ko­nu­şan ba­şa­rı­lı tek­nik di­rek­tör Rıza Ça­lım­bay Ada­nas­por ma­çı­nı ka­zan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Rıza Ça­lım­bay, “Adana, düşme hat­tın­da. On­la­ra göre de final maçı ni­te­li­ğin­de. Kolay bir maç ol­ma­ya­cak. Bunun far­kın­da­yız. Şu maçta yap­tı­ğı­mız de­fan­sif ha­ta­la­rı yap­ma­ma­lı­yız. Trab­zons­por maçı sa­ha­mız­da gol ata­ma­dı­ğı­mız tek maç. Bunun için de tek ama­cı­mız ga­li­bi­yet. Net bir kanat oyun­cu­muz yok. M’billa da kanat oyun­cu­su değil, Da­ni­lo da kanat oyun­cu­su değil, El Kabir de değil, Eto’o da değil. Bu­ra­ya bizim çok iyi bir oyun­cu ala­mız ge­re­ki­yor.” Şek­lin­de ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.An­tal­yas­por hafta boyu yap­tı­ğı ant­ren­man­la­rı ge­nel­de ritm ko­or­di­nas­yon ve tak­tik ça­lış­ma­sı yaptı. Bu maç ön­ce­si An­tal­yas­por’da sa­kat­lı­ğı süren Emre Güral, Kenan Horic ve ağrı şi­ka­ye­ti olan Etame Mbil­la sa­lon­da ça­lı­şır­ken, Chico da fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de sa­ha­da ayrı ça­lış­tı.

Eyüp­han Öz

Akrep, dep­las­ma­na odak­lan­dı Haberine Yorum Yapınız