TİYATRO FESTİVALİ BAŞ­LI­YOR

Dev­let Ti­yat­ro­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li bu yıl 8’inci kez ti­yat­ro se­ver­ler için per­de­le­ri­ni aça­cak. Fes­ti­val, bu­gü­ne kadar 129 bin se­yir­ci kit­le­si­ne ulaş­tı.


An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li 17-27 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek. Dev­let Ti­yat­ro­la­rı ta­ra­fın­dan 2010 yı­lın­da ilki ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val çok ses ge­tir­miş­ti. Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi sa­nat­sal do­ku­su­nu, ulus­la­ra­ra­sı bir plat­form­da pay­laş­ma he­de­fiy­le dü­zen­le­nen fes­ti­val, bir çok ulus­la­ra­ra­sı sa­nat­çı­yı da An­tal­ya’da bu­luş­tur­ma­sı açı­sın­dan çok büyük önem arz edi­yor. 

60 FARKLI OYUN
An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, geçen yıl ser­gi­le­nen oyun­lar ile büyük ilgi gör­müş­tü. Özel­lik­le Tür­ki­ye’de daha önce gös­te­ri­ler dü­zen­le­yen ve geç­ti­ği­miz yılda An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Hin­dis­tan’ın Taj Exp­ress grubu’nun ‘Boll­y­wo­od Mü­zi­ka­li’ ayak­ta al­kış­lan­mış­tı. An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, bu­gü­ne kadar 31 ül­ke­ye ev sa­hip­li­ği ya­pa­rak, yak­la­şık 60 fark­lı oyun ve 129 tem­sil ile 74 bin se­yir­ci­ye ulaş­tı. 

Tülin KOR­KU­TEL­MA­LI­OĞ­LU

TİYATRO FESTİVALİ BAŞ­LI­YOR Haberine Yorum Yapınız