TA­HI­L ALTIN ÇAĞINDA

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK), 2015-2016 dö­ne­mi­ne iliş­kin “Bit­ki­sel Ürün Denge Tab­lo­la­rı­nı” açık­la­dı. İsta­tis­tik ra­por­la­rı­na göre Tür­ki­ye’de ta­hı­la talep arttı.Uzmanlar tahıla talebin yıllar ilerledikçe daha da artacağını söylüyor.


Tür­ki­ye'nin top­lam tahıl ürün­le­rin­de 2015-2016 pi­ya­sa dö­ne­min­de yurt içi üre­ti­min, yurt içi ta­le­bi kar­şı­la­ma de­re­ce­si yüzde 106,8 oldu. Aynı za­man­da TÜİK’e göre top­lam sebze ar­zı­nın büyük bir kısmı yurt için­de tü­ke­ti­lir­ken sa­de­ce yüzde 6,6’lık bö­lü­mü­nün ihraç edil­di­ği gö­rül­dü. TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre kök ve yumru seb­ze­ler gru­bun­dan havuç yüzde 115,3 ile en yük­sek ye­ter­li­lik de­re­ce­si­ne sahip ürün iken, bunu yüzde 102,5 ile taze soğan, yüzde 102,1 ile kuru soğan iz­le­di. 


BÜYÜK PAY DO­MA­TESİN
Bunun ya­nın­da mey­ve­si için ye­tiş­ti­ri­len seb­ze­ler gru­bun­da, top­lam sebze üre­ti­min­de en büyük paya sahip do­ma­te­sin ye­ter­li­lik de­re­ce­si yüzde 110,8 ola­rak kay­de­dil­di. Bunu yüzde 110,1 ile sakız kabak, yüzde 109,2 ile biber takip etti. Bak­la­gil seb­ze­le­ri gru­bun­da ise, ye­ter­li­lik de­re­ce­si taze be­zel­ye­de yüzde 102,2 ve taze bak­la­da yüzde 101,2 iken en düşük ye­ter­li­lik de­re­ce­si yüzde 100,3 ile taze fa­sul­ye­de oldu.

AY­DA­NUR TU­RAN  

TA­HI­L ALTIN ÇAĞINDA Haberine Yorum Yapınız