Pİ­YA­SA­LAR REFLEKS VERMEDİ

An­tal­ya Ku­yum­cu­lar Odası Baş­ka­nı Ferda Erdem, re­fe­ran­dum oy­la­ma­sın­dan sonra pi­ya­sa­da sı­kın­tı­nın hala devam et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “İçki ya­sa­ğı da ka­mu­oyun­da ne de­re­ce kabul görür bi­le­mi­yo­rum, ama bek­le­yip gö­re­ce­ğiz” dedi.


An­tal­ya Ku­yum­cu­lar Odası Baş­ka­nı Ferda Erdem, re­fe­ran­dum­dan sonra pi­ya­sa­nın sta­bil git­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek, do­la­rın 3,54 se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Al­tı­nın 145 lira se­vi­ye­le­rin­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen Erdem, “Bu­gün­kü or­tam­da dün­ya­da de­ği­şik­lik ol­du­ğu zaman bu fi­yat­lar­da de­ği­şi­yor. Me­se­la Fran­sa’nın se­çim­le­ri­nin ne ola­ca­ğı belli de­ğil­ken biraz daha dünya pi­ya­sa­sı­na göre Euro’­nun akışı de­ğiş­miş­ti, ama Fran­sa’daki se­çim­le­rin yüzde 90’ı belli olun­ca fi­yat­lar da sta­bil ola­rak du­ru­yor. Hatta biraz daha ge­ri­ye geldi. Biraz daha ge­ri­ye ge­lir­se pi­ya­sa daha da ha­re­ket­le­ne­cek­tir” dedi. 
‘TURİZM ÖNEMLİ’
An­tal­ya’nın has­sas bir du­rum­da ol­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Erdem, dış po­li­ti­ka­nın An­tal­ya’yı ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lirt­ti. Tu­riz­min An­tal­ya için çok önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Erdem, şu anda bir şey söy­le­mek için erken ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Erdem, “Otel­ler­de do­lu­luk oranı yüzde 30’larda olsa da zaman zaman bu de­ği­şe­bi­li­yor. Av­ru­pa’dan gelen tu­rist­ler de var. Bizim bu­ra­da fab­ri­ka­la­rı­mız yok. Ba­ca­sız fab­ri­ka de­di­ği­miz otel­le­ri­miz var. Otel­ler­de ne kadar do­lu­luk oranı ar­tar­sa, sa­de­ce An­tal­ya’yı değil, Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fı­nı et­ki­ler” diye ko­nuş­tu.
‘SI­KIN­TI DEVAM EDİYOR’
Baş­kan Erdem bek­len­ti­le­ri­nin olum­lu ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, Rusya ile eski du­ru­ma dö­ne­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Es­na­fın iş­le­ri­nin şu anda sı­kın­tı­lı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Erdem, “Re­fe­ran­dum­dan sonra da bir şey de­ğiş­me­di. Pi­ya­sa­da sı­kın­tı hala devam et­mek­te. İçki ya­sa­ğı da ka­mu­oyun­da ne de­re­ce kabul görür bi­le­mi­yo­rum, ama bek­le­yip gö­re­ce­ğiz. Tu­rizm kenti ol­du­ğu için tabi biraz sı­kın­tı­lı bir durum” dedi. Küçük ya­tı­rım­cı­la­rın al­tı­na ya­tı­rım yap­ma­ya devam et­me­le­ri­ni kay­de­den Erdem, al­tı­nın en sağ­lam ve gü­ve­ni­lir ya­tı­rım aracı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 

Pİ­YA­SA­LAR REFLEKS VERMEDİ Haberine Yorum Yapınız