Hoş gel­din Motta

Aile­vi so­run­la­rı ne­de­niy­le 28 Ocak’taki An­tal­yas­por-Alan­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan ül­ke­si­ne giden Bre­zil­ya­lı sol bek Ramon Motta, Ada­nas­por ma­çıy­la bir­lik­te uzun bir süre sonra ilk 11’deki ye­ri­ni aldı.


Son ola­rak 3 Ara­lık 2016’da ya­pı­lan ve 2-2 so­nuç­la­nan Ba­şak­şe­hir dep­las­ma­nı­na 11’de baş­la­yan Motta, 15 maç sonra ilk 11’de baş­la­mış oldu. Motta, geçen hafta An­tal­yas­por’un sa­ha­sın­da Trab­zons­por’a 3-0 kay­bet­ti­ği maçta sa­ha­la­ra geri dön­müş ve son­ra­dan dahil ol­du­ğu mü­ca­de­le­de 19 da­ki­ka sa­ha­da kal­mış­tı. Peki Motta neden bu kadar süre sa­ha­lar­dan uzak kaldı . "Motta'nın ola­yın­dan do­la­yı üz­gü­nüm. Aile­vi so­run­la­rı var, ol­duk­ça büyük so­run­lar bun­lar" diyen Ça­lım­bay, şun­la­rı söy­le­miş­ti "An­tal­ya'da has­ta­ne­de te­da­vi gördü. Zi­ya­re­ti­ne git­ti­ği­miz­de ken­di­si­nin so­run­la­rı­nı din­le­dik. Ne is­te­di­ği­ni sor­duk. 20. haf­ta­da oy­na­nan Kon­yas­por ma­çın­dan önce, 'Sana 2 gün izin, Bre­zil­ya'ya git so­run­la­rı­nı hal­let ve gel' dedik. 2 gün iznin yet­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di ve 5 gün­lük bir izin ver­dik. Ancak dön­me­di. Te­le­fon­la ko­nuş­tum, dok­tor­la­rın uçağa bin­me­si­ne izin ver­me­di­ği­ni söy­le­di. Ne zaman geri dö­ne­ce­ği­ni biz de bil­mi­yo­ruz." şek­lin­de açık­la­ma­lar bu­lu­na­rak du­ru­mu açık­la­mış­tı.Dün Adas­por ma­çın­dan sonra Motta ile il­gi­li ko­nu­şan ba­şa­rı­lı hoca” Motta zor gün­le­ri ge­ri­de bı­rak­tı artık bütün ener­ji­si­ni ta­kı­mın ba­şa­rı­sı için­ve­recek” di­ye­rek Motta’ya gü­ve­ni­ni beyan etti.


Eyüp­han Öz

Hoş gel­din Motta Haberine Yorum Yapınız