Se­zo­nu ta­mam­la­dık

An­tal­yas­por Hent­bol Ta­kı­mı, 2016-2017 Er­kek­ler Süper Lig’ini ta­mam­la­dı. Akrep, 2016-2017 Er­kek­ler Süper Lig’inde top­lam 26 maçta 11 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik ve 14 mağ­lu­bi­yet ala­rak ligi 8. ta­mam­la­dı.


An­tal­yas­por Hent­bol Ta­kı­mı, Er­kek­ler Süper Lig’inin son ma­çın­da dep­las­man­da Bursa tem­sil­ci­si Ni­lü­fer Be­le­di­yes­por ile kar­şı­laş­tı.An­tal­yas­por, dep­las­man­da Ni­lü­fer Be­le­di­yes­por’a 32-29 mağ­lup oldu ve se­zo­nu mağ­lu­bi­yet­le ta­mam­la­dı.An­tal­yas­por, 2016-2017 Er­kek­ler Süper Lig’inde top­lam 26 maçta 11 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik ve 14 mağ­lu­bi­yet aldı.An­tal­yas­por, böy­le­ce se­zo­nu 23 pu­an­la 8.sı­ra­da ta­mam­la­mış oldu.
An­tal­yas­por Ku­lü­bü Der­ne­ği’ne bağlı ola­rak 2 Tem­muz 1966 ta­ri­hin­de ku­ru­lan An­tal­yas­por Hent­bol Ta­kı­mı 2013-2014 se­zo­nun­da fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı. 2012-2013 se­zo­nun­da Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ça­tı­sı al­tın­da olan ancak Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nin Hent­bol Şu­be­si’nin ka­pan­ma­sı­na karar ver­me­si üze­ri­ne, An­tal­yas­por Ku­lü­bü Der­ne­ği, An­tal­yas­por Hent­bol ta­kı­mı­nı kır­mı­zı-be­yaz­lı ku­lü­bün hi­ma­ye­si al­tı­na aldı. İlk yılki se­zo­nun­da 14 ta­kı­mın yer al­dı­ğı Süper Lig’i 12. sı­ra­da ta­mam­la­yan kır­mı­zı-be­yaz­lı takım son­ra­ki se­zo­nu ise 9. Sı­ra­da ta­mam­la­dı.İlk 2 yılda ligde ka­lı­cı ol­ma­yı ba­şa­ran An­tal­yas­por Hent­bol Ta­kı­mı, Süper Lig Er­kek­ler Hent­bol Lig’inde 4. yı­lı­nı ge­çi­ri­yor.Öte yan­dan Azer­bay­can’ın Bakü şeh­rin­de 7-15 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek olan 4. İslami Da­ya­nış­ma Oyun­la­rı’nda mü­ca­de­le edecek olan Hent­bol A Milli Erkek Ta­kı­mı’na, An­tal­yas­por Hent­bol Takım oyun­cu­su Enes Gü­mü­şok da dahil edil­di.
Eyüp­han Öz

Se­zo­nu ta­mam­la­dık Haberine Yorum Yapınız