ŞEHİR SANATA DOYACAK

An­tal­ya’yı Mayıs ayın­da dolu dolu sa­nat­sal et­kin­lik­ler bek­li­yor. Bir­bi­rin­den renk­li ve güzel sa­nat­sal et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de, kon­ser­ler, ti­yat­ro gös­te­rim­le­ri ve fu­ar­lar yer alı­yor.


An­tal­ya Mayıs ayın­da çok sa­yı­da sa­nat­sal et­kin­li­ğe ev sa­hip­le­ri ya­pa­cak. İlk sa­nat­sal et­kin­lik 2. An­tal­ya Kon­ya­al­tı Mutlu Çocuk Fuarı ola­cak. Bugün baş­la­ya­cak fuar, Cam Pra­mit Sa­ban­cı Kong­re ve Fuar Ala­nın da 7 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar devam edecek. Dün­ya­ca ünlü sa­nat­çı Svet­la­na Lo­bo­da, Se­rik-Be­lek’de The Land of Le­gends Theme Park’da bugün ve­re­ce­ği kon­ser­le An­tal­ya­lı­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir gece ya­şa­ta­cak. 
KA­NAT­SIZ GÜ­VERCİN
Fuar ve kon­ser­le­rin yanı sıra An­tal­ya­lı­lar mayıs ayın­da da ti­yat­ro­ya do­ya­cak. Çünkü An­tal­ya­lı­la­ra bu ay bir­bi­rin­den fark­lı ti­yat­ro oyun­la­rı bek­li­yor. Hü­se­yin Kö­roğ­lu’nun yö­net­ti­ği “Ka­nat­sız Gü­ver­cin­ler” ti­yat­ro oyunu yarın An­tal­ya Has Okul­la­rı Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda iz­le­yi­ci­ler­le bu­la­şa­cak. Şenay Saç­bü­ker, Hü­se­yin Kö­roğ­lu, Nes­li­han Ulu­dağ Elbir ve Osman Alkaş’ın oy­na­dı­ğı, Hü­se­yin Kö­roğ­lu’nun sah­ne­ye koy­du­ğu oyu­nun ko­re­og­ra­fi­si­ni ise Arda Alp­kı­ray yaptı. 
SEVGİNİN GÜCÜ 
Bir arada ya­şa­yan iki in­sa­nın an­la­tıl­dı­ğı oyun­da, Sphie ve Salih baş­rol­ler­de yer alı­yor. Sop­hie, Gü­ney­li, Salih ise Ku­zey­li’dir. Kader on­la­rı bir av­lu­da karşı kar­şı­ya ge­ti­rir. Her şey çok sı­ra­dan gi­der­ken, büyük bir kar­ma­şa­nın içine gi­rer­ler. Sı­ra­dan ha­yat­la­rı­nın as­lın­da kar­ma­şık ol­du­ğu­nun far­kı­na varan iki­li­yi kur­ta­ra­cak tek şey sev­gi­dir. Bir­bir­le­ri­ne olan sev­gi­le­ri her türlü zor­lu­ğun üs­te­sin­den gelir. 

ŞEHİR SANATA DOYACAK Haberine Yorum Yapınız