Çö­züm­ler ele alın­dı

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de, Ada­let Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı ku­ru­luş amaç­la­rı, bek­len­ti­ler uy­gu­la­ma da kar­şı­la­şı­lan prob­lem­ler ve çözüm öne­ri­le­ri­nin ele alın­dı­ğı bir sem­poz­yum dü­zen­len­di.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan 4’üncü Ada­let Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı sem­poz­yu­mu dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen sem­poz­yu­ma, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Ada­let Mes­lek Yük­sek Okulu Müdür Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Ahmet Kür­şat Ersöz, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı ve Hukuk Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Al­tun­ka­ya, öğ­re­tim üye­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. 
“SEM­POZ­YUM­LAR­LA ÇÖZÜM”
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Ada­let Mes­lek Yük­sek Okulu Müdür Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Ahmet Kür­şat Ersöz, Ada­let Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın tüm Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı gibi bir takım so­run­la­rı ol­du­ğu­nu ve ancak bu sem­poz­yum ile bu prob­lem­le­re bi­lim­sel çö­züm­ler bu­la­bi­le­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
“YAR­GI­DA TA­RAF­SIZ­LIK”
Ata­türk’ün sö­zü­nü ha­tır­la­tan Ersöz, ‘Uy­gu­la­yan, karar alan­dan her zaman güç­lü­dür’ bunun bir ger­çek­lik ol­du­ğu­nu ve sem­poz­yum­da tar­tı­şı­lan so­run­la­rın çö­zü­me ka­vuş­ma­sı­nı umut et­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı ve Hukuk Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Al­tun­ka­ya ise Ada­let Mes­lek Okulu’nun 2010 yı­lın­da açıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, yar­gı­nın ta­raf­sız ve ba­ğım­sız ol­ma­sı­nın, hakim ve sav­cı­la­rın gö­re­vi ol­du­ğu­na dik­kat çekti. 
“YARGI HAN­TAL”
Al­tun­ka­ya, “Ül­ke­miz­de­ki yargı ile il­gi­li ko­nuş­ma­lar­da, eleş­ti­ri­len nok­ta­lar­dan bi­ri­si de yar­gı­nın han­tal ol­ma­sı­dır. Ya­zış­ma­la­rın çok yavaş iş­le­me­si se­be­bi ile uzun süre yar­gı­yı ki­lit­le­me­si. Yargı da ki bu han­tal­lı­ğı gi­de­recek olan, o ka­lem­ler­de­ki me­mur­lar­dır. Bun­lar da, Ada­let Mes­lek Yük­sek Okul­la­rın­dan mezun olmuş ve gir­dik­le­ri sı­nav­lar­da ba­şa­rı­lı olmuş, yazı iş­le­rin­de ça­lı­şan me­mur­la­rın ya­pa­cak ol­du­ğu gö­rev­ler ile bu eleş­ti­ri or­ta­dan kal­ka­bi­lir” diye ko­nuş­tu. 
“MEZUN ÇOK AZ”
Çok fazla ara ele­man ol­du­ğu söy­len­di­ği­ni ancak ad­li­ye­le­re git­tik­le­ri zaman, orada ça­lı­şan­la­rın Eği­tim Fa­kül­te­si veya Kamu Yö­ne­ti­mi’nden mezun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, Ada­let Mes­lek Okul­la­rı’ndan mezun olan­la­rın sa­yı­sı­nın çok az ol­du­ğu­nu gör­dü­ğün­de üzül­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Dev­le­tin Ada­let Sa­ra­yı’nda mut­la­ka, Ada­let Mes­lek Yük­sek Okulu me­zun­la­rı­nı ça­lış­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­de­rek öğ­ren­ci­le­rin, okul­lar­dan dikey geçin ile Hukuk Fa­kül­te­si’ne geç­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan An­tal­ya Dev­let Kon­ser­va­tu­arı Ge­le­nek­sel Türk Mü­zi­ği Bö­lü­mü, Türk Halk Mü­zi­ği Ana Sanat Dalı öğ­re­tim ele­ma­nı Mev­lüt Mutlu ve eki­bi­nin ger­çek­leş­tir­di­ği müzik din­le­ti­si ile son buldu. 
 

Çö­züm­ler ele alın­dı Haberine Yorum Yapınız