Mutlu Çocuk Fuarı açıl­dı

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 2’ncisi dü­zen­le­nen An­tal­ya ’Kon­ya­al­tı Mutlu Çocuk Fuarı’ bugün ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne açtı.Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 2’ncisi dü­zen­le­nen An­tal­ya ’Kon­ya­al­tı Mutlu Çocuk Fuarı’ Cam Pi­ra­mit’te ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne açtı. ‘Mutlu ço­cuk­lar­la mutlu ge­le­ce­ğe’ slo­ga­nı ile yola çı­kı­lan fu­arın açı­lı­şı­na, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, An­tal­ya il Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya, CHP il ve ilçe yö­ne­tim­le­ri ile bir­çok öğ­ren­ci ve öğ­ret­men ka­tıl­dı. Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 19 yıl içe­ri­sin­de bir­çok proje ge­liş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, el­le­rin­den gel­di­ği kadar kurum ve ku­ru­luş­lar­la bir­lik­te bu za­ma­na kadar ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. An­tal­ya’da kor­san kitap sa­tı­şı­nın önde git­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Böcek, ‘Oku­mak Lazım’ slo­ga­nıy­la kitap fuarı dü­zen­le­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. 
52 STANT VAR
Böcek, “Bütün ama­cı­mız mutlu ge­le­ce­ğe mutlu ço­cuk­la­rı­mız­la git­mek­tir. Tür­ki­ye’de ya­pıl­ma­yan fuar olan ‘Mutlu Çocuk Fuarı’ını dü­zen­le­dik. Emeği geçen tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum” dedi. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan fu­arın açı­lış kur­de­le­si ke­sil­di. Daha sonra Baş­kan Böcek ve be­ra­be­rin­de­ki­ler stant­la­rı gezdi. Fu­ar­da 52 stant­ta 16 de­ği­şik spor et­kin­li­ği­nin yanı sıra, Man­da­la atöl­ye­si, drama atöl­ye­si, oyun atöl­ye­si, zeka oyun­la­rı, kukla gös­te­ri­le­ri, özel kı­ya­fet­li kah­ra­man gös­te­ri­le­ri, bal ka­ba­ğı masal din­le­me ku­tu­su, buz pisti, şişme oyun parkı, ha­zi­ne av­cı­sı, uçurt­ma ya­pı­mı gibi bir çok et­kin­lik ola­cak. Bin­ler­ce ço­cu­ğun ha­yal­le­ri­ni süs­le­yen Pepe Evi de An­tal­ya Kon­ya­al­tı Mutlu Çocuk Fuarı’nda yer alı­yor. Fuar 7 Mayıs Pazar günü sona erecek. 

Mutlu Çocuk Fuarı açıl­dı Haberine Yorum Yapınız