Sessiz çığlık

An­ka­ra Ha­cet­te­pe Has­ta­ne­si’nde beyin tü­mö­rü te­da­vi­si gören 9 ya­şın­da­ki Me­di­ne Eymez’in ağa­be­yi Şahin Eymez, kar­de­şi­nin yaşam mü­ca­de­le­si­ne devam et­me­si için ha­yır­se­ver va­tan­daş­lara seslendi.


An­tal­ya Ke­pe­zal­tı’ında ça­dır­da kal­dık­la­rı­nı söy­le­yen Şahin Eymez, 9 ya­şın­da­ki kar­de­şi Me­di­ne Eymez’in beyin tü­mö­rü ol­du­ğu­nu ve ya­şa­ma­sı için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti. Eymez, anne ve ba­ba­sı­nın salep top­la­dı­ğı­nı ken­di­si­nin ise sa­rım­sak sa­ta­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Eymez, kar­de­şi­nin ilaç­la­rı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu, alma güç­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Eymez, “Yurt dı­şın­dan ge­lecek 26 iğne ile kar­de­şim ya­şa­ya­bi­lecek. Bu iğ­ne­le­ri dev­let kar­şı­la­mı­yor. Her bir iğne 350 Euro. İğne mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­mak için iş adam­la­rın­dan yar­dım is­ti­yo­rum” dedi.
‘KAY­BE­DER­SEM YA­ŞA­YA­MAM’
Eymez, 4 kar­deş ol­duk­la­rı­nı, sa­de­ce 2 kar­de­şi­nin oku­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, küçük kar­de­şi Me­di­ne’nin te­da­vi mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Daha önce de 20 ya­şın­da­ki kar­de­şi Fa­di­me Eymez’i de aynı has­ta­lık­tan kay­bet­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Eymez, “Bu kar­de­şi­mi de aynı has­ta­lık­tan kay­be­der­sem ya­şa­ya­mam. Kar­de­şi­min iyi­leş­me­si ve eski sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı için iş adam­la­rın­dan yar­dım is­ti­yo­rum” diye ko­nuş­tu. Eymez, kar­de­şi için hesap aç­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, yet­ki­li­ler­den yar­dım bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Eymez, yar­dım etmek is­te­yen­ler için Zi­ra­at Ban­ka­sı TR­77000100152531755795001 No’lu he­sa­bın açık ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Sessiz çığlık Haberine Yorum Yapınız