YÖRÜK ŞÖLENİ BAŞ­LI­YOR

An­tal­ya, 3’ncü Ulus­la­ra­ra­sı Yörük Fes­ti­va­li bugün baş­lı­yor. Yörük Kül­tü­rü­nü ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen fes­ti­val­le An­tal­ya­lı­la­rı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel ta­nış­tır­mış­tı.


Yörük Kül­tü­rü An­tal­ya’da ya­şa­tı­la­cak. 3’ncü Ulus­la­ra­ra­sı Yörük Fes­ti­va­li bugün baş­lı­yor. 7 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar devam edecek olan fes­ti­val 2 yıl önce An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel ta­ra­fın­dan, An­tal­ya’ya ka­zan­dı­rıl­mış­tı. Yörük kül­tü­rü­nü ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen fes­ti­val­de, yörük kül­tü­rü her yö­nüy­le ta­nı­tı­la­cak. Fes­ti­val sü­re­sin­ce ünlü sa­nat­çı­lar da An­tal­ya­lı­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı kon­ser­ler ve­re­cek­ler. 

YÖRÜK GÖÇÜ 

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, An­tal­ya Yö­rük­ler Der­ne­ği ile bir­lik­te dü­zen­le­di­ği Ulus­la­ra­ra­sı Yörük Fes­ti­va­li’nde, unu­tul­ma­ya yüz tut­muş ge­le­nek­le­rin ye­ni­den ya­şa­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Yörük fes­ti­va­li, bugün saat 17.30’da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda 
Gelin Alma ve Göç Duası ile baş­la­ya­cak. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’ndan baş­la­ya­cak ge­le­nek­sel yörük göçü, Işık­lar’da bu­lu­nan Eski An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si önün­de sona erecek. 

GE­LE­NEK­SEL KI­YA­FET­LER

Ulus­la­ra­ra­sı Yörük Fes­ti­va­li’nde, ge­le­nek­sel kı­ya­fet­ler gi­yi­lecek. Deva Ker­va­nı ile Yö­rük­ler, An­tal­ya cad­de­le­rin­de renk­li gö­rün­tü­le­re sahne ola­cak. Fes­ti­val, Ka­ra­ali­oğ­lu Parkı’nda devam edecek. Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, sergi ve kına ge­ce­si dü­zen­le­necek. Kır­gı­zis­tan Halk Sa­nat­çı­la­rı Ekibi Ten­gir Too şar­kı­la­rı ile An­tal­ya­lı­la­rı coş­tu­ra­cak. Fes­ti­va­lin ikin­ci günü, prog­ram et­kin­lik­le­ri yine Ka­ra­ali­oğ­lu Par­kın­da saat 14.00’da baş­la­ya­cak. 

MUH­TE­ŞEM KON­SER­LER 

Halk Oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ile devam edecek fes­ti­val, 19.00’da THM sa­nat­çı­sı Çağ­lar Yağız kon­se­ri ve Alash En­semb­le kon­se­ri ile sona erecek. 7 Mayıs Pazar günü Düz­ler­ça­mı’nda saat 10.00’da baş­la­ya­cak Yörük Şen­li­ği, Aşık Atış­ma­la­rı, Meh­te­ran Kon­se­ri, Şiir Din­le­ti­si, Bey­lik Tö­re­ni, Cirit Oyunu, Atlı ve Atsız Ok­çu­luk Gös­te­ri­le­ri, Atlı Ak­ro­ba­si Gös­te­ri­si ve Baş­kal Kon­se­ri ile devam edecek. Aynı gün saat 17.30’da ünlü sa­nat­çı Mus­ta­fa Yıl­dız­do­ğan da muh­te­şem bir kon­ser ve­recek. 

ÖZEL HABER 

YÖRÜK ŞÖLENİ BAŞ­LI­YOR Haberine Yorum Yapınız