Ula­şı­ma zam geldi

An­tal­ya’da toplu ta­şı­ma es­na­fı­nın ta­le­bi üze­ri­ne ula­şı­ma zam ya­pıl­dı. Tam bilet üc­re­ti 2,10 li­ra­dan 2,60 çı­ka­rak 50 kuruş zam ya­pıl­dı. Öğ­ren­ci üc­re­ti ise 1,35 li­ra­dan 1,60 li­ra­ya çıktı. Ak­tar­ma üc­ret­le­ri de­ğiş­me­di.


An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı UKOME Genel Ku­ru­lun­ca, es­na­fın ta­le­bi üze­ri­ne ula­şı­ma ya­pıl­dı. Toplu ta­şı­ma­da fiyat de­ği­şik­li­ği­nin en son 2016 yılı Nisan ayın­da ya­pıl­mış­tı. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan fiyat de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li ya­zı­lı açık­la­ma ya­pıl­dı. Açık­la­ma­da, ge­li­şen hiz­met ağı­nın ve araç ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış­lar ve ta­şı­ma­cı­lar­dan gelen yoğun ta­lep­le­rin dik­ka­te alın­dı­ğı ve toplu ta­şı­ma üc­ret­le­rin­de bir ta­ri­fe de­ği­şik­li­ği­nin ka­çı­nıl­maz hale ge­lin­di­ği ifa­de­le­ri yer alı­yor. An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Yasin Ars­lan ise, nor­mal­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken zam­mın 2.75 lira ve 1,75 lira ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, son bir yılda sa­de­ce yüzde 35 akar­ya­kı­ta zam gel­di­ği­ni söy­le­di. Ars­lan, “Biz şu an 500 bin li­ra­lık ya­tı­rım yap­tık. Bu zam An­ka­ra'da 2,75 ve 1,75 lira kısa hat­lar için Ocak ayın­da ya­pıl­dı” dedi. 
AK­TAR­MA ÜCRETİ DEĞİŞMEDİ
Buna göre 7 Mayıs Pazar gü­nün­den iti­ba­ren oto­büs­ler­de tam bilet üc­re­ti 2 lira 10 ku­ruş­tan 2 lira 60 ku­ru­şa, öğ­ren­ci 1 lira 35 ku­ruş­tan 1 lira 60 ku­ru­şa, emek­li/öğ­ret­men in­di­rim­li üc­re­ti 1 lira 50 ku­ruş­tan 2 li­ra­ya, Fa­tih-Mey­dan-Ha­va­li­ma­nı Expo hat­tın­da­ki Hafif Raylı Sis­tem Hattı Ant­ray ve Nos­tal­jik Tram­vay­da tam ücret 1 lira 60 ku­ruş­tan 2 li­ra­ya; öğ­ret­men ve emek­li 1 lira 15 ku­ruş­tan 1 lira 60 ku­ru­şa, öğ­ren­ci 1 li­ra­dan 1 lira 25 ku­ru­şa çı­ka­rıl­dı. Toplu ula­şım hiz­me­ti; 65 yaş üstü, en­gel­li­ler, basın men­sup­la­rı ve ga­zi­ler için ise üc­ret­siz. Ay­rı­ca bir saat için­de ya­pı­lan ikin­ci biniş, aynı hat­tın dö­nü­şü­ne bile ya­pıl­sa ilk saat için 1 lira, 2 saat için­de ya­pı­lan üçün­cü biniş yine 1 lira ola­rak be­lir­len­miş­ti. Ak­tar­ma üc­re­ti yeni uy­gu­la­ma­da da yine 1 lira oldu. ÖZEL HABER

Ula­şı­ma zam geldi Haberine Yorum Yapınız