BU KA­DAR­DA OLMAZ

Top­lum ola­rak ku­ral­la­ra uy­ma­yı halan öğ­re­ne­me­dik. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si önün­de­ki üst ge­çit­te bu­lu­nan en­gel­li asan­sö­rü­nü, en­gel­li­ler­den çok bi­sik­le­tiy­le okula gelen öğ­ren­ci­ler kul­la­nı­yor.


Ku­ral­la­rı çiğ­ne­me­yi seven bir top­lum olduk. En­gel­li­ler için ya­pı­lan asan­sör­le­ri kul­la­nan, en­gel­li­ler için ya­pı­lan ram­pa­la­rın önüne araç park eden, en­gel­li­le­rin ge­çe­bi­le­ce­ği kal­dı­rım­la­ra masa, san­dal­ye atan bir top­lum ha­li­ne gel­dik. Bir gün her bi­ri­mi­zin bir en­gel­li adayı ol­du­ğu­nu unu­ta­rak yaşar olduk. Ba­yın­dır Ma­hal­le­si ile Pı­nar­ba­şı Ma­hal­le­si’ni bir­bi­ri­ne bağ­la­yan üst ge­çit­te bu­lu­nan en­gel­li asan­sö­rü, en­gel­li­ler­den çok üst ge­çi­di yü­rü­ye­rek geç­me­ye üşe­nen va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor. 
“EN­GEL­LERİ AŞA­MI­YO­RUZ”
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si önün­de bu­lu­nan üst ge­çit­te­ki en­gel­li­ler ve yaş­lı­lar için ya­pı­lan asan­sör ma­ale­sef amacı dı­şın­da kul­la­nı­lı­yor. Üst ge­çi­di yü­rü­ye­rek geç­me­ye üşe­nen va­tan­daş­la­rın kul­lan­dı­ğı en­gel­li asan­sö­rü Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan da bi­linç­siz­ce kul­la­nı­lı­yor. En­gel­li ve yaşlı asan­sö­rü­ne bi­sik­let ile binen öğ­ren­ci­ler va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan büyük tepki aldı. Kimi öğ­ren­ci­ler ise ku­ral­la­ra uya­rak, bi­sik­let­le­ri­ni omuz­la­rı­na ala­rak, üst ge­çit­ten geçti. 
“AN­LA­ŞI­LIR GİBİ DEĞİL”
En­gel­li­ler ve yaş­lı­lar için ya­pı­lan asan­sör­le­rin amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı­na büyük tepki gös­te­ren va­tan­daş­lar, “Bu kadar mı dü­şen­ce ye­te­ne­ği­mi­zi kay­bet­tik. En­gel­li ve yaş­lı­la­ra hiz­met için ya­pı­lan bir asan­sö­re beden sağ­lı­ğı ye­rin­de olan in­san­la­rın bin­me­si­ni ya­dır­gı­yo­ruz. Özel­lik­le öğ­ren­ci­le­rin ken­di­le­ri yet­mi­yor­muş gibi birde bi­sik­let­le­ri ile bu asan­sör­le­re bin­me­si an­la­şı­lır gibi değil” diye ko­nuş­tu­lar. 

BU KA­DAR­DA OLMAZ Haberine Yorum Yapınız