ALAN­YA’DA İŞLER YO­LUN­DA

Dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı Ati­ker Kon­yas­por’u 3-2 mağ­lup ede­rek 3 pu­anın sa­hi­bi olan Alan­yas­por’da yüz­ler gü­lü­yor. Kon­yas­por ma­çın­da at­tı­ğı 2 golle Lig'deki gol sa­yı­sı­nı 18'e çı­ka­ra­n Love, şu anda ligin en çok gol atan fut­bol­cu­su oldu.


Ay­te­miz Alan­yas­por, Spor Toto Süper Lig’in 30 haf­ta­sın­da dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı Ati­ker Kon­yas­por’u 3-2 mağ­lup ede­rek 3 pu­anın sa­hi­bi oldu. Mü­ca­de­le­de 2 gol atan 32 ya­şın­da­ki tec­rü­be­li oyun­cu Vag­nerLove, maçın kah­ra­ma­nı oldu. Love, at­tı­ğı 2 golle top­lam­da 18 gole ula­şır­ken, gol kral­lı­ğın­da 17 golle ilk sı­ra­da olan Be­şik­taş­lı Cenk Tosun’u geç­me­yi ba­şar­dı. Ati­ker Kon­yas­por kar­şı­laş­ma­sı son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan SafetSusic, “Bana göre güzel bir maç oldu. İki taraf da po­zis­yo­na girdi ve biz haklı ola­rak ga­li­bi­ye­ti aldık. Takım oyun­cu­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum. Ga­li­ba bizim mo­ti­vas­yo­nu­muz daha faz­lay­dı Kon­yas­por’a göre. Bu ga­li­bi­yet­ten do­la­yı biz muh­te­me­len ligde kal­dık. Bizim ta­kı­mı teb­rik edi­yo­rum. Kon­yas­por’a ba­şa­rı­lar di­le­rim” dedi. Öte yan­dan Süper Lig’de top­lam­da 25 maçta forma giyen 32 ya­şın­da­ki de­ne­yim­li oyun­cu Love, sezon ba­şın­da Ak­de­niz ekibi Ay­te­miz Alan­yas­por’a, Fran­sa’nın Mo­na­co ta­kı­mın­dan trans­fer oldu. Ligde oy­na­dı­ğı ilk 9 maçta gol atma ba­şa­rı­sı elde ede­me­yen Vag­nerLove, tep­ki­le­rin oda­ğı­na ge­lir­ken, Süper Lig’deki ilk go­lü­nü tu­run­cu ye­şil­li ta­kı­mın iç sa­ha­da oy­na­dı­ğı ve 4-3 ka­zan­dı­ğı Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da kay­det­ti. Love, Ka­sım­pa­şa ve Ati­ker Kon­yas­por’a ligde oy­na­nan 2 maçta top­lam­da 3 gol atar­ken, Kar­de­mir Ka­ra­büks­por ve Bur­sas­por’a 2’şer gol at­ma­yı ba­şar­dı. Ga­zi­an­teps­por, Kay­se­ris­por, Çay­kur Ri­zes­por, Be­şik­taş, An­tal­yas­por, Genç­ler­bir­li­ği, Ada­nas­por ve Fe­ner­bah­çe’ye de birer gol ata­rak top­lam­da 18 gole ulaş­tı.

ALAN­YA’DA İŞLER YO­LUN­DA Haberine Yorum Yapınız